Νέα διαδικτυακή βάση δεδομένων του Ο.Α.Σ.Π. για τον Προσεισμικό Έλεγχο Δημοσίων Κτηρίων

Νέα διαδικτυακή βάση δεδομένων του Ο.Α.Σ.Π. για τον Προσεισμικό Έλεγχο Δημοσίων Κτηρίων

H εργασία αυτή παρουσιάζει συνοπτικά τη μετεξέλιξη της Βάσης Δεδομένων Προσεισμικού Ελέγχου του Ο.Α.Σ.Π. σε ένα εύχρηστο, διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης του Ταχέως Οπτικού Ελέγχου του δομικού αποθέματος των δημοσίων κτηρίων της χώρας και, σε επόμενο στάδιο, της σεισμικής διακινδύνευσης σε όλη την επικράτεια. Εν προκειμένω, περιγράφει τη δομή και λειτουργία της διαδικτυακής φόρμας για την απευθείας εισαγωγή των δελτίων προσεισμικού ελέγχου από τον χρήστη-μηχανικό στον διακομιστή, τη διενέργεια αυτόματων λογικών ελέγχων και την εποπτική διαδικτυακή παρουσίαση τόσο της χωρικής κατανομής της πληροφορίας επί ψηφιακού χαρτογραφικού υποβάθρου (GIS) όσο και της στατιστικής κατανομής των χαρακτηριστικών των ελεγμένων κτηρίων. Η νέα βάση δεδομένων αναμένεται να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Οργανισμού και να αυξήσει σημαντικά τον ρυθμό αξιολόγησης και αξιοποίησης των εισερχόμενων δελτίων προσεισμικού ελέγχου.

Νέα διαδικτυακή βάση δεδομένων του Ο.Α.Σ.Π. για τον Προσεισμικό Έλεγχο Δημοσίων Κτηρίων

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς και πρότασης ενίσχυσης ιστορικού κτηρίου από φέρουσα τοιχοποιία, στο Μαράσι Αγ. Νικολάου στη Ρόδο

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς και πρότασης ενίσχυσης ιστορικού κτηρίου από φέρουσα τοιχοποιία, στο Μαράσι Αγ. Νικολάου στη Ρόδο

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης ιστορικό διώροφο κτήριο, κατασκευασμένο από φέρουσα τοιχοποιία, το οποίο βρίσκεται στη πόλη της Ρόδου. Στόχος της εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς του κτηρίου και η διερεύνηση τρόπων επεμβάσεων για την ενίσχυσή του και την βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών του. Για το υπολογιστικό προσομοίωμα και την ανάλυση της κατασκευής χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 3DR.PESSOS. Για την αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς του κτηρίου πραγματοποιήθηκε ελαστική ισοδύναμη στατική ανάλυση με βάση τον Κανονισμό για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας (ΚΑΔΕΤ). Εφαρμόσθηκαν οι μέθοδοι του καθολικού δείκτη q και των τοπικών δεικτών πλαστιμότητας m για στάθμες επιτελεστικότητας Β1 και Β2. Μετά την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ελέγχων έναντι συνδυασμών σεισμικών και μη σεισμικών δράσεων προέκυψε το συμπέρασμα ότι το κτήριο παρουσιάζεται ευάλωτο ως προς την εντός και εκτός επιπέδου δράση. Για τον λόγο αυτό διερευνώνται μέθοδοι επεμβάσεων με σκοπό την αύξηση της διαφραγματικής λειτουργίας του κτηρίου και τη βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών της τοιχοποιίας του.

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς και πρότασης ενίσχυσης ιστορικού κτηρίου από φέρουσα τοιχοποιία, στο Μαράσι Αγ. Νικολάου στη Ρόδο

Αξιολόγηση της μεθοδολογίας του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου

Αξιολόγηση της μεθοδολογίας του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μεθοδολογίας του δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Εξετάζεται η συσχέτιση του δείκτη προτεραιότητας δευτεροβάθμιου ελέγχου με το τελικό κόστος ενίσχυσης / (ανά) τετραγωνικό, όπως προέκυψε τελικώς στην πράξη, με βάση τις επεμβάσεις, που απαιτήθηκαν από τον τριτοβάθμιο ελέγχο (ΚΑΝ.ΕΠΕ.).Δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν από 13 πραγματικά κτήρια. Επιπλέον, γίνεται σύγκριση του κόστους ενίσχυσης, που εκτιμάται με βάση τον δείκτη ανεπάρκειας του δευτεροβάθμιου ελέγχου, με το πραγματικό κόστος επεμβάσεων. Τέλος, ελέγχεται η συσχέτιση του δείκτη ανεπάρκειας δευτεροβάθμιου ελέγχου, ως προς χαρακτηριστικά των κτηρίων όπως το έτος κατασκευής, τον αριθμό ορόφων κ.α., ενώ γίνεται και εκτίμηση του ρόλου των 13 κριτηρίων του δευτεροβάθμιου ελέγχου στην ορθότητα των αποτελεσμάτων του. Η κατάταξη των κτιρίων με βάση το κόστος ενισχύσεων ανά m2 κάτοψης ταυτίζεται σε ποσοστό 93% με την κατάταξη, που προκύπτει από τον Δευτεροβάθμιο Προσεισμικό έλεγχο.

Αξιολόγηση της μεθοδολογίας του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου

A Strengthening model for concrete frames using diagonial tendons

A Strengthening model for concrete frames using diagonial tendons

In this work, a computational model suitable for analytical solution of frames with diagonal tendons is presented and checked experimentally. The comparison between computational and experimental model is carried out using dynamic loading. The transient dynamic analysis of the ANSYS program is used for the finite elements analysis. In the experimental process a plane strain model made of PMMA is used. This specimen represents a half space uniform soil in which a frame with diagonal tendons is founded. The stress pulse propagation in the specimen is studied by means of the optical method of caustics.

pG.N. Badaloukas & A.P. Giaka (V & K Engineering Research and Services Co., Athens, Greece.) G.A. Papadopoulos & B.G. Badalouka (National Technical University of Athens, Athens, Greece.)
11th Conference on Earthquake Engineering Paris 1998

A Strengthening model for concrete frames using diagonial tendons

Experimetal Verification of Shear Wall Modeling using finite element analysis

Experimetal Verification of Shear Wall Modeling using finite element analysis

A three storey building structure from elastic material is modeled using Lexan and its behavior under an external static loading is examined. Using the photoelastic method we inspect the stresses at shear walls and the experimental results are compared with the corresponding results of a computational model by finite element method application which was developed to describe the problem.

A. Papachristidis, G. Badaloykas, B. Badaloyka
6th National Congress of Mechanics (Thessaloniki 2001)

Experimetal Verification of Shear Wall Modeling using finite element analysis

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσομοιωμάτων για Τοιχεία και Πυρήνες Κτηρίων με την Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων και με Πειραματικά Αποτελέσματα

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσομοιωμάτων για Τοιχεία και Πυρήνες Κτηρίων με την Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων και με Πειραματικά Αποτελέσματα

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο την διερεύνηση διαφορετικών τρόπων προσοµοίωσης των τοιχείων και των πυρήνων σε κτήρια οπλισµένου σκυροδέµατος. Εξετάζεται η προσοµοίωση τριώροφης κατασκευής που αποτελείται από τρία επίπεδα τοιχεία και ένα πυρήνα σχήµατος “Π”, κάτω από διάφορες περιπτώσεις στατικής φόρτισης. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συγκρίνονται µε πειραµατικά αποτελέσµατα που προέκυψαν από την φόρτιση δοκιµίου και µέτρηση των µετατοπίσεων, καθώς και προσδιορισµό των τάσεων από οπτικές µεθόδους.

Α. Παπαχρηστίδης, Γ. Βαδαλούκας, Β. Βαδαλούκα
2ο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής (Θεσσαλονίκη 2001)

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσομοιωμάτων για Τοιχεία και Πυρήνες Κτηρίων με την Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων και με Πειραματικά Αποτελέσματα

Nonlinear dynamic analysis of shells with the TRIC shell element

Nonlinear dynamic analysis of shells with the TRIC shell element

In the present study the implementation of the natural mode method for finite element analysis is extended to the dynamic analysis, linear and nonlinear, of shell structures by formulating the kinematically consistent mass matrix of a model three-node multilayered triangular element (TRIC). Both translational and rotational inertia are included in the mass matrix which is generated using kinematic and geometric arguments consistent with the assumed natural rigid-body and straining modes of the element. Subsequently, numerical examples are performed to demonstrate the efficiency of the formulation and the potential of the natural mode method to deal efficiently with intricate timedependent phenomena of shell structures.

J.Argyris (Institute for Computer Applications University of Stuttgart), M.Papadrakakis, Z.Mouroutis (National Technical University Athens ) & A.G.Papachristidis
WCCM V Fifth World Congress on Computational Mechanics July 7-12, 2002, Vienna, Austria

Nonlinear dynamic analysis of shells with the TRIC shell element

Dynamic analysis of shells with the TRIC shell element

Dynamic analysis of shells with the TRIC shell element

In the present study the implementation of the natural mode method for finite element analysis
is extended to the dynamic analysis of shell structures by formulating the kinematically consistent mass matrix of a model three-node multilayered triangular element (TRIC). Both translational and rotational inertia are included in the mass matrix which is generated using kinematic and geometric arguments consistent with the assumed natural rigid-body and straining modes of the element. Subsequently, numerical examples are performed to demonstrate the efficiency of the formulation and the potential of the natural mode method to deal efficiently with intricate time-dependent phenomena of shell structures.

J.Argyris (Institute for Computer Applications University of Stuttgart), M.Papadrakakis, Z.Mouroutis (National Technical University Athens ) & A.G.Papachristidis
5th European Conference on Structural Dynamics, Sept. 2-5, 2002, Munich, Germany

Dynamic analysis of shells with the TRIC shell element

Inelastic Dynamic Analysis of Shells with the TRIC Shell Element

Inelastic Dynamic Analysis of Shells with the TRIC Shell Element

The dynamic analysis of shells has attracted considerable interest in recent years. As analysts are increasingly performing more sophisticated simulations of complex structural models (some problems may comprise hundreds of thousands or even millions degrees of freedom) there is a great need for simple, and at the same time, accurate elements to conduct large-scale computational experiments. Furthermore, most available shell elements lack generality, that is, they are either isotropic or composite. In addition there is a trend in finite element analysis for numerical integration that calls for stiffness and mass matrices containing analytic algebraic expressions. To satisfy these requirements, a lot effort has been devoted to expand and further develop the natural mode finite element method for the analysis of isotropic and laminated composite shell structures. The product of this effort is the TRIC (TRIangular Composite) element, which has been presented in previous papers. The aim of this work is to present the behavior of the TRIC element in geometrical as well as nonlinear dynamic analysis of shells.

M. Papadrakakis, Z. S. Mouroutis, L. Karapitta (National Technical University Athens) and A.G. Papachristidis
VII International Conference on Computational Plasticity, COMPLAS 2003, 7-10 April, Barcelona, Spain.

Inelastic Dynamic Analysis of Shells with the TRIC Shell Element

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο