Έκδοση 2022 (22.0.8.0) August 5, 2022

Έκδοση 2022 (22.0.8.0) August 5, 2022

New Features

10250Ανάπτυξη ΚΑΝ.ΕΠΕ. έκδοσης 2022, 3η Αναθεώρηση

User Experience Improvements

10234Να αφαιρεθεί η δυνατότητα αλλαγής οπών σε πλάκες (φορτίο στηθαίου) αφού δεν λαμβάνεται κάπου υπόψη το φορτίο τους
10243Διαγνωστικό μήνυμα εάν το κτήριο προκύπτει στρεπτικά ευαίσθητο βάσει προσεγγιστικής μεθοδολογίας του EC8, αλλά οι 2 πρώτες ιδιομορφές δέν είναι στρεπτικές και μεταφέρουν > 69% της μάζας ανά κατεύθυνση
10251Επιτάχυνση αναγνώρισης συνεχών δοκών κατά την αυτοματοποιημένη λειτουργία (π.χ. προκαταρκτική ανάλυση)

Bug Fixes (Minor)

10230Στις παραμέτρους σχεδίων η επιλογή Φουρκέτες , λειτουργεί ανάποδα στους πίνακες οπλισμών
10231Πρόβλημα εκτύπωσης ###, αντί αριθμού, στις αναλυτικές εκτυπώσεις σχεδιασμού δοκών
10232Στον έλεγχο Διάτρησης υπάρχει περίπτωση να φαίνεται 0 στην τέμνουσα V της Πλάκας
10237Όταν δεν υπάρχει θεμελίωση στην κατασκευή δεν εμφανίζεται στα γραφικά το Κ.Β και Κ.Ε.Σ. (υπολογιστικά και στις εκτυπώσεις είναι ΟΚ)
10241Λάθος υπολογισμός ανεπάρκειας λ υποστυλωμάτων (παρότι εμφανιζόταν αστοχία στον σχεδιασμό) στην περίπτωση ασύμετρης διατομής με ανεπάρκεια σε μόνιμα και κινητά
10242Στην περίπτωση χρήσης ρομποτικών συνδετήρων σε υποστυλώματα και ενεργοποίησης λυγισμού, μπορεί να παγώσει o σχεδιασμός του συγκεκριμένου υποστυλώματος
10244Στον έλεγχο ευστρεψίας (ΕΚ8) να χρησιμοποιείται μόνο η εξίσωση 4.1β και να αγνοείται η 4.1α
10246Λάθος στον ικανοτικό έλεγχο βάσης υποστυλώματος στην ανάγνωση ροπής συντρέχουσας δοκού (σε μερικές περιπτώσεις διαβαζόταν η “απέναντι” ροπή της δοκού και οχι η συντρέχουσα)
10247Έλεγχος συμβατότητας μεταξύ newypo2.dll and vkypost.exe (γραφική εμφάνιση οπλισμού)
10249Κατά το σχεδιασμό υποστυλωμάτων σε πολυμελή και σύνθετα σχήματα μπορεί να μην εμφανιζόταν σωστά η περιμετρική γραμμή

Έκδοση 2022 (22.0.4.0) June 29, 2022

Έκδοση 2022 (22.0.4.0) June 29, 2022

Bug Fixes (Minor, Medium Importance)

50065Σφάλμα κατά το διάβασμα αρχείων στην περίπτωση εσωτερικού τοίχου που διαχωρίζει Θερμαινόμενο με ΜΘΧ και έχει και άνοιγμα
50066Tα αποτελέσματα στην ψύξη στο πρόγραμμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται στους υπολογισμούς (σε ορισμένες περιπτώσεις)
50067Όταν είναι επιλεγμένο στα κλιματολογικά δεδομένα το “Υψόμετρο πάνω από 500m” οι υπολογισμοί πρέπει να γίνονται στην αμέσως μεγαλύτερη ζώνη από αυτή που ανήκει η επιλεγμένη πόλη

Έκδοση 2022 (22.0.2.0) February 22, 2022

Έκδοση 2022 (22.0.2.0) February 22, 2022
 

New Features

50027Αυτοματοποιημένος υπολογισμός του Pgen
50060Προσθήκη επιλογής για επαφή σε ΜΘΧ στα ανοίγματα

User Experience Improvements

50056Δυνατότητα διαγραφής γραμμών στα TABS των ΣΗΘ, Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες με δεξί κλικ
50057Διαγραφή επιλογής “θερμομόνωση κατακόρυφων δομικών στοιχείων”
50058Προσθήκη θεμοργεφυρών ανάλογα με το έτος κατασκευής

Bug Fixes (Minor)

50043Αλλαγή ζώνης για την πόλη της Δράμας
50055Να μήν ειναι επιλεγμένα τα ΣΗΘ, Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες εάν δεν υπάρχει έστω και ένα πεδίο συμπληρωμένο στους αντίστοιχους πίνακες
50059Aναντιστοιχια για τα Διαφανή Στοιχεία των ΜΘΧ σε ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ
50061Λάθος σε μερικές περιπτώσεις στο 2ο δεκαδικό κατα τη στρογγύλευση στην εισαγωγή ανοίγματος με 2 σημεία
50062Στη δημιουργία σχεδιων (εντολή stradplot) στις πληροφορίες ανοιγμάτων υπήρχε περίπτωση να εμφανίζονται μόνο τα πινακάκια χωρίς κείμενα
50063Αποφυγή κλεισίματος προγράμματος όταν ένα υλικό λείπει από την βάση δεδομένωνς

Έκδοση 2022 (22.0.2.0) February 22, 2022

Έκδοση 2022 (22.0.2.0) February 22, 2022
 

New Features

10227Δυνατότητα μεταφοράς (εισαγωγής) μελέτης STEEL, ακόμα και όταν στο STRAD έχουν ορισθεί παλαιοί κανονισμοί με επιτρεπόμενες τάσεις (μετατροπή σε TN)

Bug Fixes (Minor)

10226Δεν αντιγράφεται ο αριθμός ράβδων κατά την αντιγραφή οπλισμού δοκού από άλλη δοκό μέσα της καρτέλας “Προκαθορισμένο”

Έκδοση 2022 (22.0.2.0) February 8, 2022

Έκδοση 2022 (22.0.2.0) February 8, 2022
 

New Features

60254Συμβατότητα με progeCAD 2021
60269Συμβατότητα με progeCAD 2022
60270Δυνατότητα διαφραγματικής Λειτουργίας ανά Στάθμη
Δυνατότητα εννιαίας λειτουργίας με το 3DR.PESSOS

Bug Fixes (Minor)

70017Στις εκδόσεις AutoCAD κατά την εισαγωγή κατακορύφου μέλους η φόρμα κλείνει αυτόματα και δεν είναι δυνατή η εισαγωγή (η γενικευμένη εισαγωγή με 2 κόμβους λειτουργεί κανονικά)

Έκδοση 2022 (22.0.2.0) February 8, 2022

Έκδοση 2022 (22.0.2.0) February 8, 2022
 

New Features

60273Πρόσθετες διατομές στο STEEL (C Type)

Bug Fixes (Minor)

60272Στις εκδόσεις AutoCAD κατά την εισαγωγή κατακορύφου μέλους η φόρμα κλείνει αυτόματα και δεν είναι δυνατή η εισαγωγή (η γενικευμένη εισαγωγή με 2 κόμβους λειτουργεί κανονικά)
60274Στις εκδόσεις AutoCAD το εικονίδιο σχεδιασμού πεδίλων καλούσε την εντολή 3DRMasonryDesign αντί της 3DRFootingDesign

Έκδοση 2021 (21.0.12.0) December 31, 2021

Έκδοση 2021 (21.0.12.0) December 31, 2021
 

New Features

60254Συμβατότητα με progeCAD 2021
60269Συμβατότητα με progeCAD 2022
60270Δυνατότητα διαφραγματικής Λειτουργίας ανά Στάθμη
Δυνατότητα εννιαίας λειτουργίας με το 3DR.PESSOS

User Experience Improvements

60244Υπολογισμοί ανέμου σύμφωνα με το τελευταίο EN (θεμελιώδη τιμή της βασικής ταχύτητας του ανέμου, vb,0)
60245Η χρωματική απεικόνιση ανά διατομή κλειδώνει την βιβλιοθήκη διατομών, και δεν μπορούν να προστεθούν νέες διατομές εκ των υστέρων
60252Εκτύπωση των λόγων No/R και Na/R στο BIMReports (τυπώνονται ως 0 ενώ οι τιμές υπάρχουν ήδη στο τέλος του fbeam.out αρχείου)
60262Προσθήκη των διατομών CHS60.3, CHS33.7 και CHS21.3 στη βιβλιοθήκη διατομών
60264Να γίνεται έλεγχος κατά την εισαγωγή φορτίου και να μήν επιτρέπεται να δοθεί L1=L2=0
60266Προσθήκη διατομών γωνιακών 55x55x5, 50x50x5, 45x45x5 στη βιβλιοθήκη διατομών
60268Στην γραφική απεικόνιση 2 φορτίων στο ίδιο μέλος και στην ίδια Π.Φ. να εμφανίζονται η συνολική τιμή, και όχι ως 2 διαφορετικά φορτία (ιδιαίτερα χρήσιμο στην εμφάνιση της κατανομής επιφανειακών φορτίων στα μέλη)

Bug Fixes (Minor)

60247Διόρθωση εμφάνισης των κατανεμημένων φορτίων σε μέλος, όπως εμφανίζεται πατώντας το ΟΚ στην φόρμα επεξεργασίας μελών, όταν η γωνία beta είναι <> 0. (Η γραφική απεικόνιση από την εντολή 3DRDisplayMemberLoads λειτουργούσε σωστά)
60249Η φόρμα Συνδυασμών και Αδρανειακής Μάζας δεν λειτουργούν σωστά εάν υπάρχει <κενό> στο όνομα του φορτίου (ή του συνδυασμού)
60265Διόρθωση προβλήματος στον υπολογισμό ανέμου σε δικλινείς στέγες, κατά την διεύθυνση Y (90 μοίρες). Τιμή NAN

Έκδοση 2021 (21.0.12.0) December 31, 2021

Έκδοση 2021 (21.0.12.0) December 31, 2021
 

New Features

Λειτουργία σε εννιαίο σύγχρονο περιβάλλον, ίδιο με το 3DR.STEEL με Smart/custom objects, για την περιγραφή κόμβων, μελών, και πεπερασμένων στοιχείων στον ίδιο φορέα
Προσομοίωση με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία
Απεριόριστος αριθμός περιπτώσεων φόρτισης και συνδυασμών φόρτισης
Κατάργηση περιορισμού 3ψήφιου κωδικού και καταλόγου μελέτης
Υποστρήριξη Κ.Α.Δ.Ε.Τ.

User Experience Improvements

Bug Fixes (Minor)

Έκδοση 2021 (21.0.12.0) December 31, 2021

Έκδοση 2021 (21.0.12.0) December 31, 2021
 

New Features

50048Συμβατότητα με progeCAD 2021
50051Συμβατότητα με progeCAD 2022
50053Συμβατότητα με AutoCAD 2021
50054Συμβατότητα με AutoCAD 2022

User Experience Improvements

50035Δυνατότητα πολλαπλής επιλογής ανοιγμάτων στις μη-αυτοματοποιημένες εντολές σκιάσεων
50045Αλλαγή κειμένου στο XML File for ZNX
50046Δυνατότητα σκίασης πλευρικών προεξοχών από τοίχους στους οποίους δεν έχει γίνει κατάτμηση στα σημεία τομής τους με τον κύριο τοίχο του ανοίγματος
50047Υπολογισμός της γωνίας σκίασης γ από την τομή των κετροβαρικών αξόνων 2 τοίχων και όχι από την τομή των εξωτερικών πλευρών τους

Bug Fixes (Minor)

50034Πρόβλημα στις αυτόματες σκιάσεις σε κτήρια με 2 ή περισσότερους ορόφους
50036Διόρθωση τίτλου Φόρμας υπολογισμών στην περίπτωση που γίνει έξοδος χωρίς να έχει γίνει ούτε μια φορά “αποθήκευση φύλλου υπολογισμών” (πρόβλημα που αφορά την εμφάνιση μόνο)
50042BIMRepors: Δεν εκτυπώνονται οι υπολογισμοί δαπέδου (αφορά μόνο την μελέτη και όχι την επιθεώρηση)
50044Λάθος στην στρογγύλευση του “4.10” σε “4.09” κατά την εισαγωγή ανοίγματος
50049Διόρθωση συντελεστή καυσίμου (ήταν 0) στον πίνακα θέρμανσης για τυπο “Λέβητας” Είδος “Με Ενεργειακή Σήμανση” και πηγή ενέργειας “Βιομάζα” ή “Βιομάζα Τυποποιημένη”
50050Όταν το δάπεδο εχει δηλωθεί σε ‘Επαφή με το Εδαφος’, τα δεδομενα του προστίθενται στα ‘Κατακόρυφα Αδιαφανή Δομικά Στοιχεία’ και όχι στα Οριζόντια, χωρίς αυτό να επηρεάζει τους υπολογισμούς

Έκδοση 2021 (21.0.12.0) December 31, 2021

Έκδοση 2021 (21.0.12.0) December 31, 2021
 

New Features

10202Δυνατότητα προκοστολόγησης επεμβάσεων από δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο
10203Δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος για Κύπρο
10204Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος για Κύπρο
10205Βαθμονόμηση & Τεύχος Πυροπλήκτων
10206Τεύχος Απαλλαγής Μελέτης Στατικής Επάρκειας
10222Συμβατότητα με progeCAD 2022
10223Συμβατότητα με AutoCAD 2021
10224Συμβατότητα με AutoCAD 2022

User Experience Improvements

10209Βελτίωση σκαριφήματος οπλισμού υποστυλωμάτων στις εκτυπώσεις

Bug Fixes (Minor, Medium, Major importance)

10196ΚΑΝΕΠΕ: Λάθος όταν ο σχεδιασμός των ΝΕΩΝ υποστυλωμάτων γίνεται μαζί με το σχεδιασμό ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ υποστυλωμάτων. Τα ΝΕΑ στοιχεία έπρεπε να σχεδιαστούν σε 2η φάση, μόνα τους
10201Διόρθωση των αυτόματων υπολογισμών στα κριτήρια #7, #8 και #9 του δευτεροβάθμιου ελέγχου (στην περίπτωση που είχε οριστεί θεμελίωση ή/και υπόγειο)
10207Λάθος υπολογισμός της ακτίνας αδράνειας κατά EC8-1
10208Λάθος υπολογισμός του επιτρεπτού ορίου απαίτησης δισδιαγώνιου οπλισμού, σε δοκούς κατά EC8-1
10210Κατά το σχεδιασμό δοκών σε διάτμηση να γίνεται αποκοπή της σεισμικής τέμνουσας στην ικανοτική (ήταν δυσμενέστερος ο υπολογισμός)
10211Λάθος υπολογισμός αντοχής προκαθορισμένης δοκούς με θλιβόμενο οπλισμό
10212Κατά το σχεδιασμό δοκού με ενδιάμεση στήριξη, ήταν λάθος το μήκος αγκύρωσης του άνω οπλισμού (ήταν δυσμενέστερος υπολογισμός)
10213Κατά το σχεδιασμό δοκού μη ορθογωνικής διατομής για θετικές ροπές δεν λαμβάνονταν υπόψη η πλάκα και ο υπολογισμός του Msd και του απαιτούμενου As ήταν δυσμενέστερος
10214Κατά την κατανομή ράβδων οπλισμού κάμψης σε σύνθετα υποστύλωμα ενδέχεται να τοποθετηθούν πολλές ράβδοι στο σημείο τομής των τμημάτων
10215Σε περίπτωση προκαθορισμένου υποστυλώματος με μανδύα να μήν θεωρείται ως υφιστάμενο το τμήμα με το μεγαλύτερο εμβαδόν, αλλά το πρώτο τοποθετούμενο
10216ΚΑΝΕΠΕ: Κατά τη διαστασιολόγηση τοιχείων κατά Χ (σε σεισμό κατά Χ) η διαστασιολόγηση γίνεται με τη ροπή της ανάλυσης και δεν συγκρίνεται με τη ροπή αντοχής της στάθμης βάσης πλαστικών αρθρώσεων, κατά Χ, σύμφωνα με στον έλεγχο της εξίσωσης ΕΑΚ Β1.4 [4] εξ. Β6β
10217ΚΑΝΕΠΕ/EC8-3 : Στην pushover ανάλυση και στην ελαστική μέθοδο (EC8-3 μόνο) ο έλεγχος της γωνίας στροφής Χ υποστυλωμάτων γινόταν με την αντοχή Υ και αντίστροφα
10218Κατά τον αντισεισμικό του 59 γινόταν έλεγχος ετερόσημης διάτμησης στα τοιχεία (που δεν απαιτούνταν) και προέκυπτε μεγαλύτερος οπλισμός.
10219ΚΑΝΕΠΕ: Στη μέθοδο m οι ροπές Μy των υποστυλωμάτων διαιρούνταν με τους δείκτες mz και αντίστροφα
10220BIMReports: Διόρθωση υπολογισμού μακροχρόνιου βέλους κάμψης πλακών
10221Διόρθωση υπολογισμού δείκτη ανεπάρκειας λ διάτμησης σε δοκούς (υπήρχαν περιπτώσεις που έβγαινε >1 ενώ ο σχεδιασμός ήταν ΟΚ)

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
APPLY
Shopping cart
0