Έκδοση 2022 (22.0.12.0) December 30, 2022

Έκδοση 2022 (22.0.12.0) December 30, 2022
 

New Features

20186Έλεγχος εδάφους και θεμελίου
20197Υποστήριξη εξισώσεων prEN EC6 για μελέτες με παλιούς κανονισμούς
20211ΚΑΔΕΤ 2022: Προσθήκη 9 πιθανών σεισμών σχεδιασμού
20212ΚΑΔΕΤ 2022: Προσθήκη Ερήμην Τιμών μέσω φόρμας
60276Συμβατότητα με AutoCAD 2021, 2022 και 2023

User Experience Improvements

20161Κατά την αντιγραφή επιπέδου σβήνονται οι υπάρχουσες οντότητες στην στάθμη προορισμού
20162Κατά την αντιγραφή επιπέδου στάθμης δεν αντιγράφονται οι συνθήκες στήριξης
20165Δυνατότητα αλλαγής ανοίγματος που έχει ήδη δοθεί
20166Έλεγχος ακεραιότητας βάσης δεδομένων για Πεσσούς, Πλάκες και Δοκούς
20171Εμφάνιση μηνυμάτων προόδου κατά το σχεδιασμό Τοίχων ώστε ο χρήστης να βλέπει ποιος Τοίχος υπολογίζεται
20172Χρωματική απεικόνιση των Πεσσών στους οποίους έχει χωριστεί ο κάθε Τοίχος χρωματικά με ξεχωριστή εντολή 3DRDisplayMasonryUnits, πέρα από τη φόρμα δημιουργίας προσομοιώματος
20174Αυτόματος ορισμός επιπέδου (στάθμης) στους κόμβους και τα στοιχεία κελύφους του αναλυτικού προσομοιώματος
20175Βελτιωμένη εμφάνιση της γωνίας ένωσης μεταξύ των Τοίχων (φάλτσο). Δεν αφορά υπολογισμούς
20178Εμφάνιση σε πίνακα των εντατικών μεγεθών σε όρους δυνάμεων, στη βάση, μέση και κορυφή του κάθε Πεσσού, όπως προκύπτουν από την ολοκλήρωση των τάσεων πεπερασμένων στοιχείων
20179Δυνατότητα εισαγωγής προβόλου από εσωτερική πλευρά Τοίχου (π.χ. εσωτερικός εξώστης – πατάρι)
20188Εμφάνιση των Πεσσών στους οποίους έχει χωριστεί ο κάθε Τοίχος στην καρτέλα ιδιοτήτων του Τοίχου
20189Δυνατότητα εισαγωγής διαδοχικών Τοίχων ορίζοντας μόνο το τελικό σημείο στον καθένα
20190Συνοπτική και χρωματική απεικόνιση ανεπαρκειών σε επίπεδο Πεσσών
20191Εισαγωγή Πλάκας σε στάθμη >1 χωρίς να γίνει αντιγραφή από τη στάθμη 1
20192Μείωση χρόνου και απαιτήσεων μνήμης για την επίλυση φορέων με διαφραγματική λειτουργία
20204Δυνατότητα εισαγωγής φορτίου χρήστη στους Τοίχους
20206Στην ερώτηση “Μόνο η Θεμελίωση? (Yes/No)” της εντολής σχεδιασμού Πεσσών, η απάντηση No πλέον κάνει σχεδιασμό ΚΑΙ θεμελίωσης
20207Κατά το σχεδιασμό Φέρουσας στην γραμμή εντολών δεν φαινόταν με σωστούς χαρακτήρες το όνομα του τοίχου
20208Εμφανίζεται διαγνωστικό μήνυμα εάν επιλεγεί σχεδιασμός Δοκού σε επιτρεπόμενες τάσεις
20209BIM Reports: Δεν τυπώνεται ο πίνακας Έλεγχος Θεμελίου εάν επιλεγεί σχεδιασμός Δοκού σε επιτρεπόμενες τάσεις (τυπώνεται με μηδενικά)

Bug Fixes (Minor)

20163Μαζική αλλαγή ιδιότητας τοιχοποιίας (επιλογή ξυλοδεσιές)
20164Μαζική αλλαγή συνθηκών στήριξης
20167Διόρθωση Ζ συντεταγμένης στην εμφάνιση Πλακών στο 3D
20168Πρόβλημα στην εισαγωγή προβόλων σε AutoCAD εκδόσεις
20169Διαστασιολόγηση Πλακών/προβόλων και εκτυπώσεις στο BIMReports
20170Διόρθωση προβλήματος στο σχεδιασμό Τοίχων όταν το path της μελέτης υπερβαίνει τους 120 χαρακτήρες
20173Υπολογισμός υπερθύρων (πλην ΚΑΔΕΤ)
20176Στη φόρμα αντισεισμικού κανονισμού EC8-3 δεν εμφανίζονταν οι τιμές του τύπου εδάφους και οριακής κατάστασης που είχαν δοθεί. Το ίδιο για το Rdmin σε ΝΕΑΚ εάν δινόταν διαφορετική τιμή από την default
20177ΚΑΔΕΤ: Χρήση μέσων τιμών στους ελέγχους σε όρους εντατικών μεγεθών (όπου απαιτείται) και γενικότερη αναδιάταξη χρήσης μέσων και αντιπροσωπευτικών τιμών
20180Λάθος σε λεκτικό της καρτέλας αλλαγής Τοίχου, η επιλογή “διαζωματική” αναφέρεται σε “ξυλοδεσιές”
20181Το BIMReports δεν εμφάνιζε στις όψεις Τοίχων των ανωτέρων σταθμών τα ανοίγματά τους
20183BIMReports: Στον έλεγχο ΚΑΔΕΤ σε κάμψη (εκτός επιπέδου) περί κατακόρυφο άξονα στο υπόμνημα η ροπή επεξηγείται ως “Msdy: Καμπτική ροπή (εκτός επιπέδου) περί οριζοντίου άξονα”. Έγινε λεκτική διόρθωση του “οριζοντίου” σε “κατακορύφου” (οι τιμές είναι σωστές)
20185Υπολογισμός της Vv φέρουσας ικανότητας σε τέμνουσα και με τον τύπο Σ7.2
20187Πρόβλημα στην ένωση Τοίχων με διαφορετικά πάχη
20193Ο αριθμός φορτίων στις ιδιότητες Τοίχου (και Πλάκας) εμφανιζόταν ως “zd” (αντί για “1”)
20194Στις ιδιότητες Πλάκας δεν αποθηκεύονταν οι αλλαγές στα στοιχεία Πλάκας από ξύλο
20195Αλλαγή του γRD στον υπολογισμό του mz από 1.5 (πρώτο σχέδιο ΚΑΔΕΤ) σε 1.33 (σχέδιο 2021)
20196Διόρθωση αλγορίθμου αναγνώρισης Πλάκας στην περίπτωση ύπαρξης Δοκών, διαφορετικών σε κάθε στάθμη
20198Πρόβλημα στην εισαγωγή Πλακών στην έκδοση AutoCAD 2012
20199Κατά την εισαγωγή προβόλου τερματίζεται η διαδικασία αν πατηθεί ESC
20200Πρόβλημα στην διαφραγματική λειτουργία εάν υπάρχουν ήδη κινηματικές εξαρτήσεις π.χ. από Τοίχους διαφορετικού πάχους (εμφανίζονται με κόκκινες γραμμές) ή αν γίνει ένωση διπλών κόμβων από το χρήστη
20203Internal error όταν διαγράφονται/τροποποιούνται Τοίχοι και έχουν δοθεί Δοκοί στην στάθμη (αφορά μόνο εκδόσεις AutoCAD 2020 και παλαιότερες)

Έκδοση 2022 (22.0.12.0) December 30, 2022

Έκδοση 2022 (22.0.12.0) December 30, 2022
 

New Features

60020-8Προσθήκη Ελέγχου Σχετικής Μεταθετότητας θ και Περιορισμού Βλαβών
60091Δημιουργία μεταλλικών διατομών χρήστη για τυποποιημένα σχήματα
60276Συμβατότητα με AutoCAD 2021, 2022 και 2023
60282Δημιουργία πεπερασμένων στοιχείων κελύφους μέσω εντολών extrude και sweep
60284Προσθήκη επιπρόσθετων λεπτόπτοιχων διατομών Uxxx και Us

User Experience Improvements

60216ECPRAXIS: Εμφάνιση διαγνωστικού μηνύματος όταν έχουν δοθεί 0 στήλες κοχλιών και ταυτόχρονα 0 στον αριθμό σειρών, καθώς το πρόγραμμα προχωρά σε υπολογισμούς που δεν έχουν φυσική σημασία
60237Εμφάνιση μελών στη φόρμα αλλαγής συντελεστών λυγισμού κατά αύξουσα αλφαβητική σειρά με βάση το όνομα
60277Δυνατότητα εμφάνισης αντιδράσεων στήριξης στα φύλλα υπολογισμών και ανά συνδυασμό φόρτισης
60281Εκτύπωση επιπρόσθετων πληροφοριών Συνδυασμού Φόρτισης κατά ΕΑΚ (πέρα από το ID του) στο σχεδιασμό μεταλλικών μελών
60283Έλεγχος ύπαρξης σταθμών πριν την κλήση του ECPRAXIS
60286Προσθήκη ελέγχου ότι τα υποστυλώματα είναι απολύτως κατακόρυφα και αυτόματη διόρθωσή τους με δυνατότητα επιλογής
60289Στον έλεγχο ασύνδετων κόμβων να λαμβάνονται υπόψη και οι πεδιλοδοκοί
60290Μείωση της ανοχής κατά την εύρεση συνεχειών στα μέλη, ώστε να αναγνωρίζονται ως συνευθειακά και μέλη που έχουν κάποια πολύ μικρή απόκλιση

Bug Fixes (Minor)

60243Έλεγχος στρεπτοκαμπτικού λυγισμού ακόμα και εάν η αξονική είναι μηδέν (και η τέμνουσα)
60260Διόρθωση προσήμου ροπής στην σύνδεση δοκού υποστυλώματος κατά την μεταφορά της σύνδεσης από το 3DR.STEEL
60275Exception στο AutoCAD 2012 όταν αλλάζουμε τις ιδιότητες μέλους με πολλαπλή επιλογή (π.χ. Φορτία)
60278Ορθότερη υλοποίηση της τυχηματικής εκκεντρότητας κατά Υ όταν συνδυάζεται με την Χ κατά ΕΑΚ (μη σημαντική διαφοροποίηση σε επίπεδο αποτελεσμάτων)
60280Έλεγχος Στρεπτοκαμπτικού Λυγισμού σε μέλη που κεντροβαρικά παρουσιάζουν πολύ μικρή τιμή εφελκυσμού, αλλά η ακραία ίνα της διατομής βρίσκεται σε θλίψη
60287Το φίλτρο μερικής εκτύπωσης αποτελεσμάτων σχεδιασμού μεταλλικών μελών στην περίπτωση που το όνομα του μέλους στο φίλτρο ήταν αλφαριθμητικό (εμφανιζόταν το σύνολο των μελών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το φίλτρο)
60291BIM Reports: Διόρθωση εκτυπώσεων στα Σεισμολογικά Στοιχεία (δεδομένα)
60292Απενεργοποίηση της επιλογής “Να περιληφθούν τα Πεπερασμένα Στοιχεία” στο Ίδιο βάρος, εάν γίνει χειροκίνητα από το χρήστη στην αντίστοιχη φόρμα
60294Κατά τη διαγραφή κόμβου, στην ερώτηση επιβεβαίωσης, εάν πατηθεί “No” το πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται (σε εκδόσεις progeCAD)
60295Στην περίπτωση ανεπάρκειας σε λυγισμό, στο διαγνωστικό που εμφανιζόταν στο παράθυρο εκτυπωνόταν αντί για την επιτρεπόμενη τιμή ο κωδικός λάθους (οι υπολογισμοί ήταν σωστοί όπως και οι εκτυπώσεις)

Έκδοση 2022 ( 22.0.11.0) November 22, 2022

Έκδοση 2022 (22.0.11.0) November 22, 2022

New Features

10264Έλεγχοι γεωμετρίας και διαστάσεων υποστυλώματων, δοκών και πλακών σύμφωνα με γεωμετρικούς περιορισμούς των ΕΚ2 και ΕΚ8 (στους ελέγχους φορέα)
10265Συμβατότητα με AutoCAD 2023

User Experience Improvements

Bug Fixes (Minor)

10254Διόρθωση τοποθέτησης συνδετήρων στην περίπτωση υποστυλωμάτων με πολλούς ενδιάμεσους συνδετήρες
10257Στο σχέδιο οπλισμού υποστυλωμάτων για μεγάλη διάμετρο οπλισμού σχάρας (>Φ10) υπάρχει περίπτωση αυτός να εμφανισθεί στο σχόλιο 2 φόρες π.χ. 12Φ12 + #Φ12/12
10258Κατάταξη κτηρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2022 με τη μέθοδο μ (διόρθωση σφάλματος)
10259Κατά τη δημιουργία του σχεδίου λεπτομερειών υποστυλώματων στο STRADPlot μπορεί να εμφανισθέι το μήνυμα “damage file” (χωρίς να επηρρεάζεται η λειτουργία του πρόγραμματος)

Έκδοση 2022 (22.0.8.0) August 5, 2022

Έκδοση 2022 (22.0.8.0) August 5, 2022

New Features

10250Ανάπτυξη ΚΑΝ.ΕΠΕ. έκδοσης 2022, 3η Αναθεώρηση

User Experience Improvements

10234Να αφαιρεθεί η δυνατότητα αλλαγής οπών σε πλάκες (φορτίο στηθαίου) αφού δεν λαμβάνεται κάπου υπόψη το φορτίο τους
10243Διαγνωστικό μήνυμα εάν το κτήριο προκύπτει στρεπτικά ευαίσθητο βάσει προσεγγιστικής μεθοδολογίας του EC8, αλλά οι 2 πρώτες ιδιομορφές δέν είναι στρεπτικές και μεταφέρουν > 69% της μάζας ανά κατεύθυνση
10251Επιτάχυνση αναγνώρισης συνεχών δοκών κατά την αυτοματοποιημένη λειτουργία (π.χ. προκαταρκτική ανάλυση)

Bug Fixes (Minor)

10230Στις παραμέτρους σχεδίων η επιλογή Φουρκέτες , λειτουργεί ανάποδα στους πίνακες οπλισμών
10231Πρόβλημα εκτύπωσης ###, αντί αριθμού, στις αναλυτικές εκτυπώσεις σχεδιασμού δοκών
10232Στον έλεγχο Διάτρησης υπάρχει περίπτωση να φαίνεται 0 στην τέμνουσα V της Πλάκας
10237Όταν δεν υπάρχει θεμελίωση στην κατασκευή δεν εμφανίζεται στα γραφικά το Κ.Β και Κ.Ε.Σ. (υπολογιστικά και στις εκτυπώσεις είναι ΟΚ)
10241Λάθος υπολογισμός ανεπάρκειας λ υποστυλωμάτων (παρότι εμφανιζόταν αστοχία στον σχεδιασμό) στην περίπτωση ασύμετρης διατομής με ανεπάρκεια σε μόνιμα και κινητά
10242Στην περίπτωση χρήσης ρομποτικών συνδετήρων σε υποστυλώματα και ενεργοποίησης λυγισμού, μπορεί να παγώσει o σχεδιασμός του συγκεκριμένου υποστυλώματος
10244Στον έλεγχο ευστρεψίας (ΕΚ8) να χρησιμοποιείται μόνο η εξίσωση 4.1β και να αγνοείται η 4.1α
10246Λάθος στον ικανοτικό έλεγχο βάσης υποστυλώματος στην ανάγνωση ροπής συντρέχουσας δοκού (σε μερικές περιπτώσεις διαβαζόταν η “απέναντι” ροπή της δοκού και οχι η συντρέχουσα)
10247Έλεγχος συμβατότητας μεταξύ newypo2.dll and vkypost.exe (γραφική εμφάνιση οπλισμού)
10249Κατά το σχεδιασμό υποστυλωμάτων σε πολυμελή και σύνθετα σχήματα μπορεί να μην εμφανιζόταν σωστά η περιμετρική γραμμή

Έκδοση 2022 (22.0.4.0) June 29, 2022

Έκδοση 2022 (22.0.4.0) June 29, 2022

Bug Fixes (Minor, Medium Importance)

50065Σφάλμα κατά το διάβασμα αρχείων στην περίπτωση εσωτερικού τοίχου που διαχωρίζει Θερμαινόμενο με ΜΘΧ και έχει και άνοιγμα
50066Tα αποτελέσματα στην ψύξη στο πρόγραμμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται στους υπολογισμούς (σε ορισμένες περιπτώσεις)
50067Όταν είναι επιλεγμένο στα κλιματολογικά δεδομένα το “Υψόμετρο πάνω από 500m” οι υπολογισμοί πρέπει να γίνονται στην αμέσως μεγαλύτερη ζώνη από αυτή που ανήκει η επιλεγμένη πόλη

Έκδοση 2022 (22.0.2.0) February 22, 2022

Έκδοση 2022 (22.0.2.0) February 22, 2022
 

New Features

50027Αυτοματοποιημένος υπολογισμός του Pgen
50060Προσθήκη επιλογής για επαφή σε ΜΘΧ στα ανοίγματα

User Experience Improvements

50056Δυνατότητα διαγραφής γραμμών στα TABS των ΣΗΘ, Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες με δεξί κλικ
50057Διαγραφή επιλογής “θερμομόνωση κατακόρυφων δομικών στοιχείων”
50058Προσθήκη θεμοργεφυρών ανάλογα με το έτος κατασκευής

Bug Fixes (Minor)

50043Αλλαγή ζώνης για την πόλη της Δράμας
50055Να μήν ειναι επιλεγμένα τα ΣΗΘ, Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες εάν δεν υπάρχει έστω και ένα πεδίο συμπληρωμένο στους αντίστοιχους πίνακες
50059Aναντιστοιχια για τα Διαφανή Στοιχεία των ΜΘΧ σε ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ
50061Λάθος σε μερικές περιπτώσεις στο 2ο δεκαδικό κατα τη στρογγύλευση στην εισαγωγή ανοίγματος με 2 σημεία
50062Στη δημιουργία σχεδιων (εντολή stradplot) στις πληροφορίες ανοιγμάτων υπήρχε περίπτωση να εμφανίζονται μόνο τα πινακάκια χωρίς κείμενα
50063Αποφυγή κλεισίματος προγράμματος όταν ένα υλικό λείπει από την βάση δεδομένωνς

Έκδοση 2022 (22.0.2.0) February 22, 2022

Έκδοση 2022 (22.0.2.0) February 22, 2022
 

New Features

10227Δυνατότητα μεταφοράς (εισαγωγής) μελέτης STEEL, ακόμα και όταν στο STRAD έχουν ορισθεί παλαιοί κανονισμοί με επιτρεπόμενες τάσεις (μετατροπή σε TN)

Bug Fixes (Minor)

10226Δεν αντιγράφεται ο αριθμός ράβδων κατά την αντιγραφή οπλισμού δοκού από άλλη δοκό μέσα της καρτέλας “Προκαθορισμένο”

Έκδοση 2022 (22.0.2.0) February 8, 2022

Έκδοση 2022 (22.0.2.0) February 8, 2022
 

New Features

60254Συμβατότητα με progeCAD 2021
60269Συμβατότητα με progeCAD 2022
60270Δυνατότητα διαφραγματικής Λειτουργίας ανά Στάθμη
Δυνατότητα εννιαίας λειτουργίας με το 3DR.PESSOS

Bug Fixes (Minor)

70017Στις εκδόσεις AutoCAD κατά την εισαγωγή κατακορύφου μέλους η φόρμα κλείνει αυτόματα και δεν είναι δυνατή η εισαγωγή (η γενικευμένη εισαγωγή με 2 κόμβους λειτουργεί κανονικά)

Έκδοση 2022 (22.0.2.0) February 8, 2022

Έκδοση 2022 (22.0.2.0) February 8, 2022
 

New Features

60273Πρόσθετες διατομές στο STEEL (C Type)

Bug Fixes (Minor)

60272Στις εκδόσεις AutoCAD κατά την εισαγωγή κατακορύφου μέλους η φόρμα κλείνει αυτόματα και δεν είναι δυνατή η εισαγωγή (η γενικευμένη εισαγωγή με 2 κόμβους λειτουργεί κανονικά)
60274Στις εκδόσεις AutoCAD το εικονίδιο σχεδιασμού πεδίλων καλούσε την εντολή 3DRMasonryDesign αντί της 3DRFootingDesign

Έκδοση 2021 (21.0.12.0) December 31, 2021

Έκδοση 2021 (21.0.12.0) December 31, 2021
 

New Features

60254Συμβατότητα με progeCAD 2021
60269Συμβατότητα με progeCAD 2022
60270Δυνατότητα διαφραγματικής Λειτουργίας ανά Στάθμη
Δυνατότητα εννιαίας λειτουργίας με το 3DR.PESSOS

User Experience Improvements

60244Υπολογισμοί ανέμου σύμφωνα με το τελευταίο EN (θεμελιώδη τιμή της βασικής ταχύτητας του ανέμου, vb,0)
60245Η χρωματική απεικόνιση ανά διατομή κλειδώνει την βιβλιοθήκη διατομών, και δεν μπορούν να προστεθούν νέες διατομές εκ των υστέρων
60252Εκτύπωση των λόγων No/R και Na/R στο BIMReports (τυπώνονται ως 0 ενώ οι τιμές υπάρχουν ήδη στο τέλος του fbeam.out αρχείου)
60262Προσθήκη των διατομών CHS60.3, CHS33.7 και CHS21.3 στη βιβλιοθήκη διατομών
60264Να γίνεται έλεγχος κατά την εισαγωγή φορτίου και να μήν επιτρέπεται να δοθεί L1=L2=0
60266Προσθήκη διατομών γωνιακών 55x55x5, 50x50x5, 45x45x5 στη βιβλιοθήκη διατομών
60268Στην γραφική απεικόνιση 2 φορτίων στο ίδιο μέλος και στην ίδια Π.Φ. να εμφανίζονται η συνολική τιμή, και όχι ως 2 διαφορετικά φορτία (ιδιαίτερα χρήσιμο στην εμφάνιση της κατανομής επιφανειακών φορτίων στα μέλη)

Bug Fixes (Minor)

60247Διόρθωση εμφάνισης των κατανεμημένων φορτίων σε μέλος, όπως εμφανίζεται πατώντας το ΟΚ στην φόρμα επεξεργασίας μελών, όταν η γωνία beta είναι <> 0. (Η γραφική απεικόνιση από την εντολή 3DRDisplayMemberLoads λειτουργούσε σωστά)
60249Η φόρμα Συνδυασμών και Αδρανειακής Μάζας δεν λειτουργούν σωστά εάν υπάρχει <κενό> στο όνομα του φορτίου (ή του συνδυασμού)
60265Διόρθωση προβλήματος στον υπολογισμό ανέμου σε δικλινείς στέγες, κατά την διεύθυνση Y (90 μοίρες). Τιμή NAN

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
APPLY
Shopping cart
0