Συγκριτική Αξιολόγηση Κανονιστικών Κειμένων στην Αποτίμηση Κτηρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία

Στην εργασία αυτή διερευνάται η εφαρμογή των επεμβάσεων σε κτήριο φέρουσας τοιχοποιίας με βάση τον κανονισμό για αποτίμηση και δομητικές επεμβάσεις τοιχοποιίας (ΚΑΔΕΤ) και τον Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 3. Το κτήριο εφαρμογής είναι διώροφο ορθογωνικής κάτοψης, στην περιοχή των Ιωαννίνων, με φέρουσα τοιχοποιία από δίστρωτη αργολιθοδομή πάχους 50 cm. Η πλάκα ισογείου είναι ξύλινη επί δοκών 12 x 15 cm και η στέγη με επικάλυψη από κεραμίδια. Εφαρμόζονται οι μέθοδοι ανάλυσης q και m για επιτελεστικότητες Α, Β και Γ. Ακολουθεί συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μεταξύ των εναλλακτικών μεθόδων ανάλυσης ως προς την απαίτηση και την ικανότητα. Τέλος, σχολιάζονται οι διαφορές απαίτησης και ικανότητας και συγκρίνονται οι επεμβάσεις που προκύπτουν από τις διάφορες μεθόδους ανάλυσης σύμφωνα με τον ΚΑΔΕΤ και τον Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 3.

Συγκριτική Αξιολόγηση Κανονιστικών Κειμένων στην Αποτίμηση Κτηρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
APPLY
Shopping cart
0