Κανονισμοί για την Αποτίμηση Φέρουσας Ικανότητας Υφιστάμενων Κατασκευών

Ο έλεγχος επάρκειας υφιστάμενων κατασκευών, έναντι σεισμού, παρουσιάζει μεγάλο επιστημονικό και επαγγελματικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Τον Φεβρουάριο του 2016 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, στο τεύχος Β, το ΦΕΚ 350 [5] για την αντικατάσταση του παρατήματος Ε του ΕΑΚ περί προσθηκών. Το ΦΕΚ ορίζει το κανονιστικό πλαίσιο για τις μελέτες προσθηκών και υφισταμένων αλλά και το κανονιστικό πλαίσιο για την αλλαγή χρήσης, την αλλαγή σπουδαιότητας και την αλλαγή φέροντος συστήματος, ήτοι το σύνολο των απαιτήσεων για την εκπόνηση μελέτης για την αποτίμηση σεισμικής ικανότητας φορέα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μεθοδολογία, οι απαραίτητες εργασίες και οι απαιτούμενες παραδοχές για την εκπόνηση μελέτης σύμφωνα με το Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3 [3]. Έμφαση δίδεται στην περίπτωση που η προσθήκη υλοποιείται από μεταλλικό φορέα. Σε αυτή την περίπτωση ελέγχεται ο μεταλλικός φορέας για βασικές και μεταβλητές δράσεις με Ευρωκώδικα 3 ενώ για τις σεισμικές δράσεις με συνδυασμό Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3 και ΚΑΝ.ΕΠΕ [6], ο οποίος εφαρμόζεται συμπληρωματικά σύμφωνα με το εθνικό προσάρτημα του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3.

Κανονισμοί για την Αποτίμηση Φέρουσας Ικανότητας Υφιστάμενων Κατασκευών

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
APPLY
Shopping cart
0