Έκδοση 2012

 • 531 Υπολογισμοί – STREN ΚΑΝΕΠΕ – Σημαντική βελτίωση ταχύτητας και ευστάθειας στην Pushover
 • Υπολογισμοί – STREN ΚΑΝΕΠΕ – Θεώρηση ανελαστικής συμπεριφοράς τοίχων (με φθιτό κλάδο) στην ανελαστική (Pushover) ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Εκτυπώσεις – STREN ΚΑΝΕΠΕ – Αναλυτικές εκτυπώσεις στο BIMReports για τα τεύχη κατά ΚΑΝΕΠΕ
  Υπολογισμοί – STREN ΚΑΝΕΠΕ – Ενσωμάτωση στο STREN της τελευταίας έκδοσης του ΚΑΝΕΠΕ, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
 • Περιβάλλον – 64-bit έκδοση του 3DR.STRAD η οποία είναι συμβατή με 64-bit λειτουργικά συστήματα (Windows 7-Vista) και με τις 64-bit εκδόσεις του AutoCAD (2009, 2010, 2011 και 2012).
  Αξιοποιούνται έτσι όλες οι νέες δυνατότητες (double click events, ταχύτητα, ribbon controls, 3D effects) τών νέων εκδόσεων του AutoCAD.
  Περιβάλλον – Δυνατότητα περιγραφής σύνθετων τοιχωμάτων (Π ή Γ) ως ανεξάρτητα τμήματα (αυτοματοποιημένα)
  Προέλεγχοι – Αναλυτικές πληροφορίες για ειδικούς συνδέσμους τοιχείων υπογείου, όταν υπάρχει πρόβλημα δεδομένων.
  Επίλυση – Στο Τεστ επίλυσης συμπεριλαμβάνονται και οι ειδικοί σύνδεσμοι που ανήκουν στον ίδιο όροφο αλλά έχει μετατεθεί προς τα κάτω ένα από τα δύο άκρα τους.
  Επίλυση – Στον υπολογισμό κυρίων αξόνων και όταν φορτίζεται το κτίριο με ροπή, αυξήθηκε η ακρίβεια υπολογισμών δεδομένου ότι η δυνατότητα των πεδίλων να έχουν σχετική μετάθεση μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη στροφή.
  Επίλυση – Βελτιώθηκε η ακρίβεια όταν υπάρχουν αμφιαρθρωτά γραμμικά στοιχεία πάρα πολύ μικρού μέτρου ελαστικότητας.
  Επίλυση – Τα υποστυλώματα με πάρα πολύ μικρό μέτρο μέτρο ελαστικότητας (που τοποθετεί κάποιος για λόγους προσομοίωσης) δεν ελέγχονται στο βέλος που μπορεί να εμφανίσουν.
  Επίλυση – Συμπλήρωση τεχνικών εκθέσεων ανάλογα με τον κανονισμό.
  Έλεγχοι Φορέα – Βελτίωση ελέγχου κανονικότητας.
  Έλεγχοι Φορέα – Αυτόματη ενημέρωση συντελεστών συμπεριφοράς ανάλογα με αποτελέσματα ανάλυσης με Ευρωκώδικα 8 μέρος 1.
  Έλεγχοι Φορέα – Αυτόματη αναγνώριση δομικού συστήματος – κανονικότητας κατά Ευρωκώδικα 8.
  Αρχεία Υλικών – Πρόσθετα αρχεία υλικών με Ευρωκώδικα M16S400, M30B500 (Μεσαία πλαστιμότητα) και Υ20S500,Y25B500, Y30B500 (Υψηλή πλαστιμότητα).
  Αρχεία Υλικών – Συμπλήρωση αυτόματης αλλαγής κανονισμών.
  Αρχεία Υλικών – Διόρθωση μηδενισμού κατά την διαδοχική αλλαγή κανονισμών στην ίδια μελέτη.
  Αρχεία Υλικών – Ενοποίηση φορμών διαχείρισης αρχείων υλικών μεταξύ πεσσών και 3DR.Strad.
  Σχεδιασμός – Πλάκες – Επεκτάθηκε η μέθοδος cherny ώστε να είναι συμβατή με την κατανομή φορτίων από εμβαδά επιρροής.
  Σχεδιασμός – Πλάκες – Συμπλήρωση ελέγχου απαλλαγής βέλους σε περίπτωση μεγάλων προβόλων με Ευρωκώδικα 2. (Ο αναλυτικός έλεγχος βέλους παραμένει).
  Σχεδιασμός – Υποστυλώματα – Διορθώθηκε η συμπεριφορά του προγράμματος σε πολυμελή τοιχεία με πολύ πυκνή σχάρα και διαμήκεις οπλισμούς (διαδοχικά διαγνωστικά).
  Σχεδιασμός – Υποστυλώματα – Βελτίωση στην όπλιση τοιχείων υπογείου κατά Ευρωκώδικα.
  Σχεδιασμός – Υποστυλώματα – Συσχετισμός υποστυλωμάτων με τοίχους πλήρωσης.
  Σχεδιασμός – Υποστυλώματα – Στην περίπτωση που οι συνδετήρες διάτμησης δεν επαρκούσαν για την περίσφιξη, στο πρόγραμμα, ελεγχόταν κατευθείαν διάταξη συνδετήρων Φ συνδετήρα/Ελάχιστη απόσταση του αρχείου υλικών. Ο έλεγχος γίνεται τώρα ανά εκατοστό για οικονομική βελτιστοποίηση απόστασης συνδετήρων.
  Σχεδιασμός – Πεδιλοδοκοί – Σχεδιασμός με υπολογισμό πεδιλοδοκού ανά τρέχον μέτρο με ολοκλήρωση τάσεων σύμφωνα με Ευρωκώδικα 8 μέρος 5.
  Σχεδιασμός – Πεδιλοδοκοί – Δυνατότητα μηδενισμού των ΠΦ2-ΠΦ3 στις πεδιλοδοκούς.
  Σχεδιασμός – Πέδιλα – Βελτίωση υπολογισμού διάτρησης αφαιρώντας τμήμα αξονικής κάτω από το υποστύλωμα. Ακριβέστερος υπολογισμός επιφάνειας διάτρησης σε σύνθετα υποστυλώματα.
  Σχεδιασμός – Πέδιλα – Αυτόματος επανυπολογισμός βάρους πεδίλων σε περίπτωση αλλαγής ύψους ή διαστάσεων κατά το σχεδιασμό.
  Σχεδιασμός – Πέδιλα – Σε περίπτωση που η στάθμη 1 δεν είναι θεμελίωση σε έλεγχο πεδίλων με μηδενικά στοιχεία δε διακόπτεται η λειτουργία του προγράμματος.
  Σχεδιασμός – Πέδιλα – Βελτίωση στo σχεδιασμό κεφαλόδεσμων ομάδας πασσάλων.
  Σχεδιασμός – Πέδιλα – Βελτίωση προτεινόμενου ύψους σε περίπτωση ανεπάρκειας.
  Σχεδιασμός – Πέδιλα – Ακριβέστερος υπολογισμός διατμητικών δυνάμεων στα δύσκαμπτα πέδιλα σε περίπτωση κώνου πολύ μικρού ύψους.
  Σχεδιασμός – Πέδιλα – Περισσότερες πληροφορίες σε μηνύματα ανεπάρκειας.
  Σχεδιασμός – Δοκοί – Διόρθωση της περίπτωσης δοκών με πάρα πολύ μικρό ύψος οπότε και υπήρχε περίπτωση να την οπλίσει όλη σαν κρίσιμη.
  Σχεδιασμός – Δοκοί – Διόρθωση της περίπτωσης υπάρχουσας δοκού χωρίς συνδετήρες οπότε και γινόταν διακοπή υπολογισμού με διαγνωστικό.
  Σχεδιασμός – Δοκοί – Προστέθηκε η δυνατότητα ελέγχου υπάρχουσας δοκού με μέθοδο επιτρεπόμενων τάσεων. Βελτίωση τοποθέτησης οπλισμού νέας δοκού που έρχεται σε επαφή με υπάρχουσα δοκό.
  Σχεδιασμός – Δοκοί – Βελτίωση στον υπολογισμό διαθέσιμου οπλισμού στήριξης όταν έχουν περιγραφεί διαφορετικοί οπλισμοί σε διαδοχικές υπάρχουσες δοκούς.
  Σχεδιασμός – Δοκοί – Η αγκύρωση ελέγχεται για κάθε συνδυασμό φόρτισης ως προς την τάση στο υποστύλωμα (ελεγχόταν συνδυασμό βασικών δράσεων).
  Σχεδιασμός – Δοκοί – Διορθώθηκαν οι πίνακες εκτύπωσης ανθρακονημάτων.
  Σχεδιασμός – Δοκοί – Πρόσθετο μήνυμα σε περίπτωση ανεπάρκειας αγκύρωσης με Ευρωκώδικα 8 μέρος 1 κεφάλαιο 5.
  StradPlot – Συμβατότητα με Windows 7 στην παραγωγή σχεδίων (αφορά την εμφάνιση Ελληνικών χαρακτήρων ΜΟΝΟ στην περίπτωση windows 7).
  Πεπερασμένα Πλακών – Δυνατότητα σε κοιτόστρωση για τμηματικά φορτία ή για φορτίο χώματος επί της κοιτόστρωσης. Η δυνατότητα αυτή δεν έχει «περάσει» ακόμα στο FeaSlabs.
  Πεπερασμένα Πλακών – Εάν στο αρχείο υλικών, στην επιλογή Συνδυασμοί φόρτισης Πλακών είναι ενεργοποιημένη η σεισμική φόρτιση, τότε η περιβάλλουσα σχεδιασμού της κοιτόστρωσης περιλαμβάνει και τα σεισμικά φορτία.

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο