Έκδοση 2020 (20.0.6.0) June 19, 2020

New Features

 • 60020-1 Τεχνική έκθεση
 • 60158 Εκτυπώσεις στα Αγγλικά
 • 60203 Προμετρήσεις διατομών
 • 60207 ECPRAXIS: Τα σκαριφήματα στο τεύχος υπολογισμών να αντιστοιχούν στην πραγματική σύνδεση και να μην είναι προκαθορισμένα. Γενικότερη βελτίωση των εκτυπώσεων και αποσύνδεση από το Crystal Reports
 • 60232 Δυνατότητα ορισμού ομάδας στα μέλη κατά την εισαγωγή τους
 • 60234 Εισαγωγή νέων λεπτότοιχων διατομών στις βιβλιοθήκες κατηγορίας Ζ και C

User Experience Improvements

 • 60117 Διατήρηση της ομάδας μέλους μετά την κατάτμησή του
 • 60126 Στις εκτυπώσεις αποτελεσμάτων διαστασιολόγησης, όταν ο έλεγχος δεν αφορά λόγο αστοχίας αλλά σύγκριση με συγκεκριμένη τιμή, π.χ. 0.5, τότε στο μήνυμα αστοχίας τυπώνεται και η πραγματική τιμή ελέγχου π.χ. 0.6 και ο λόγος αστοχίας π.χ. 1.1
 • 60147 Δυνατότητα αλλαγής χρώματος της θεμελίωσης και απόκρυψής της
 • 60149 Δυνατότητα παράκαμψης μηνυμάτων κατά τον σχεδιασμό πεδιλοδοκών και πεδίλων και εμφάνισής τους συγκεντρωτικά στο τέλος του σχεδιασμού
 • 60157 ECPRAXIS Parameter Το Μήκος συγκόλλησης δε χρησιμοποιείται και θα πρέπει να αφαιρεθεί από τη σύνδεση “Χιαστί συνδέσμων” όταν είναι ενεργή η επιλογή “Συγκόλληση αντί για κοχλίωση μεταξύ κομβοελάσματος – διαγωνίου”.
 • 60193 Προκαθορισμένη τιμή άξονα (-Ζ) στη φόρμα ίδιου βάρους
 • 60204 Βελτίωση της αυτόματης κατανομής επιφανειακών φορτίων. Προειδοποίηση όταν υπάρχουν πιθανά λάθη στα επιφανειακά φορτία (π.χ. αν προκύψει σε μέλος φορτίο με πρόσημο ανάποδο αυτού της επιφανειακής φόρτισης)
 • 60211 Να είναι ορατό στο χρήστη το ID των πεδιλοδοκών (και πεδίλων), ώστε να μπορεί να το συσχετίσει με το αντίστοιχο DXF στα σχέδια
 • 60212 Εμφάνιση μήκους μέλους στην φόρμα Ιδιοτήτων Μέλους
 • 60219 Δυνατότητα αλλαγής επιπέδων στο STEELPlot με χρήση των εικονιδίων με τα κόκκινα βέλη
 • 60226 ProgeCAD: Απαιτείται Regen μετά την Εμφάνιση του Παραμορφωμένου Φορέα για να ενημερωθεί η θέση των κόμβων
 • 60227 ProgeCAD: Απαιτείται Regen μετά την αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς στα ονόματα των κόμβων
 • 60229 ECPRAXIS: Δυνατότητα ελέγχου του κόβου “δοκού-υποστηλώματος με μεταλλικό έλασμα” σε διάτμηση όταν έχει εισαχθεί μόνο 1 κοχλίας
 • 60231 Αυτόματος ορισμός, σε κατακόρυφα μελη, της ιδιότητας να σχεδιαστούν ως Υποστύλωμα κατά την φάση εισαγωγής τους (και όχι μόνο από τη φόρμα ιδιοτήτων εκ των υστέρων)
 • 60235 progeCAD: Κατά την αντιγραφή μέλους δημιουργούνται νέοι κόμβοι στα άκρα του, ακόμα και αν υπάρχουν ήδη κόμβοι στο ίδιο σημείο (μπορούσαν να ενοποιηθούν σε επόμενη φάση, χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα)

Bug Fixes (of Minor, Medium or High Importance)

 • 60125 Το κουμπί “Εκτύπωση” στη φόρμα διαγνωστικών μηνυμάτων διαστασιολόγησης δεν ανταποκρινόταν
 • 60135 ECPRAXIS: Βελτίωση υπολογισμού εύρεσης ουδέτερου άξονα (για Αξονική Δύναμη) και εμφάνιση διαγνωστικού μηνύματος σε περίπτωση μη σύγκλισης
 • 60154 Μήνυμα λάθους “Run-time error 13: Type mismatch” στο σχεδιασμό πεδιλοδοκών όταν υπάρχουν πέδιλα ΚΑΙ πεδιλοδοκοί ΚΑΙ ο σχεδιασμός γίνεται κατά EC8
 • 60176 BIMReports: Σε σπάνια περίπτωση δεν εμφανιζόταν τα αποτελέσματα σχεδιασμού πεδίλων (only for versions after 18.0.6.0)
 • 60189 Διόρθωση στην εκτύπωση της ανίσωσης του EC8 Eq6.3, όπου τυπωνόταν 0.5 αντί 0.15 (ο υπολογισμός ήταν OK, καθαρά θέμα εκτύπωσης)
 • 60190 Σχεδιασμός Πεδίλων: Να λαμβάνονται υπόψη οι παθητικές ωθήσεις στη μέθοδο σχεδιασμού “Αστράγγιστες Συνθήκες για Άργιλο”
 • 60192 Σπάνιο πρόβλημα στην ανάλυση (crash) κατα το Computing Nodal Forces, εάν κάποιο πέδιλο ή πεδιλοδοκός συντρέχει σε πακτωμένο κόμβο
 • 60194 Δυνατότητα UNDO μετά από επαναρίθμηση κόμβων και μελών
 • 60195 BIMReports: Οι εκτυπώσεις σταματάνε στην παράγραφο “6.1.9 Combined compression and bending” στις διατομές ψυχρής ελάσεως
 • 60196 Ο έλεγχος λεπτότοιχων διατομών σταμάταγε στην περίπτωση Θλίψης και Ζ-Κάμψης
 • 60197 Εισαγωγή μελετών από STRAD.ST: Σε ορισμένες διατομές εισάγονταν μόνο τα δεδομένα ανάλυσης και δεν ήταν δυνατός ο σχεδιασμός τους
 • 60201 Διατομές Ψυχρής Έλασης: Όταν μπορεί να αγνοηθεί ο λυγισμός κατά EC3 το NbRd γίνεται 0, δίνοντας μήνυμα division by zero (INF) και “failure” στον έλεγχο μέλους. Θα χρησιμοποιείται η τιμή NcRd ώστε να προχωράει ο έλεγχος
 • 60202 Πρόβλημα κατά τη χρήση αρνητικών γωνικών Euler (Beta)
 • 60208 ECPRAXIS: Σωστή λειτουργία μετά τη διαγραφή αριστερού τμήματος μιας σύνδεσης αφού έχουν εισαχθεί φορτία σε αυτό (μόνο στην αυτόνομη έκδοση).
 • 60209 ECPRAXIS: Διόρθωση προβλήματος (exception) στη “Σύνδεση δοκού επί δοκού”, όταν δηλώνεται η Κύρια δοκός ή η Αριστερή δοκός ως “Διαστάσεις χρήστη (συγκ/τή)”
 • 60210 Πρόβλημα (πολύ σπάνιο) όταν δημιουργηθούν αθροιστικά πάνω απο 10.000 συνδυασμοί φόρτισης (αθροιστικά), με συνεχή κλήση από το χρήστη της γεννήτριας φορτίσεων (>> 110 φορές)
 • 60215 STEELPlot: Μερικές γραμμές δεν εμφανίζονται σε μεγάλα μοντέλα
 • 60220 BIMReports Διόρθωση σπάνιου σφάλματος στις εκτυπώσεις Πεδιλοδοκών “Can not load C:\Program Files (x86)\3DR\steel\Dll32\stprint.dll” (occurs when STRAD does not exist in the PC)
 • 60221 Συχρονισμός ονομάτων μεταξύ DWG και βάσης δεδομένων (σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις εμφανιζόταν άλλο όνομα στο DWG και άλλο στην καρτέλα ιδιοτήτων)
 • 60222 Διόρθωση σπάνιου σφάλματος Unhanded Exception στον έλεγχο έδρασης υποστυλώματος
 • 60223 Σχεδιασμός υποστυλωμάτων κατά EC8: Όταν το q τίθεται < 2 (ελαστικός σχεδιασμός) σε ορισμένες περιπτώσεις το σεισμικό φορτίο δεν λαμβανόταν σωστά υπόψη
 • 60224 Διόρθωση σφάλματος “Subscript out of Range” κατά το σχεδιασμό πεδιλοδοκών, όταν ο αριθμός συνδυασμών φόρτισης ήταν πολύ μεγάλος
 • 60225 Η εντολή 3DRDisplayAreaLoads δεν εμφανίζει τα επιφανειακά φορτία
 • 60230 Διόρθωση σφάλματος στη γραφική απεικόνιση ανεπαρκειών, εάν κάποια μέλη έχουν ορισθεί από το χρήστη ως μέλη σκυροδέματος (πλήν της θεμελίωσης). Αφορά μόνο την γραφική απεικόνιση και όχι υπολογισμούς και εκτυπώσεις
 • 60238 Η μελέτη του STEEL μπορεί να καταστραφεί εάν ανοιχθεί κάποιο DXF του ECPRAXIS ή του χρήστη (χειροκίνητα ή αυτόματα) σε 2ο ΤΑΒ και όχι σε ξεχωριστό παράθυρο (στο AutoCAD ανοίγει αυτόματα σε ξεχωριστό παράθυρο)

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο