ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR

1. Εισαγωγή

Για την Εταιρεία μας, η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια των Χρηστών και των Επισκεπτών του ιστοτόπου μας, καθώς και των Τελικών Πελατών και των Εξωτερικών Συνεργατών, λογίζεται ως υψίστης σημασίας. H Εταιρεία μας δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιλαμβάνει τους τρόπους με τους οποίους η Εταιρεία μας επεξεργάζεται πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση ενός ατόμου («Προσωπικά Δεδομένα») που συλλέγονται μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας της και των λοιπών μέσων της Εταιρεία μας.

Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών («Κανονισμός GDPR»), ο οποίος είναι μία άμεσα δεσμευτική νομοθετική πράξη. Ο Κανονισμός GDPR δημιουργεί κάποια νέα δικαιώματα για τα φυσικά πρόσωπα και ενισχύει μερικά από τα δικαιώματα που υπήρχαν ήδη υπό την Οδηγία 95/46/EΚ. Η Οδηγία 95/46/EΚ καταργήθηκε την 25η Μαΐου 2018, οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός GDPR.

Οι όροι της παρούσας πολιτικής αφορούν:

α) ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ – ΠΕΛΑΤΕΣ. Ως συνδρομητές- πελάτες ορίζονται οι χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας από την Εταιρεία μας. Σε αυτή την περίπτωση η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης με το συμβαλλόμενο μέρος.

β) ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ – ΧΡΗΣΤΕΣ. Ως επισκέπτες ή χρήστες ορίζονται οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας ή/και κάποιες από τις τυχόν δωρεάν δυνατότητες όπως εγγραφή σε newsletter, συμμετοχή σε webinars κλπ.

Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται από την Εταιρεία μας διεξάγεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο αυτής. Όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται με ασφάλεια και η πρόσβαση σε αυτές επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η Εταιρεία μας εφαρμόζει και εξελίσσει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Χρηστών/Επισκεπτών, των Τελικών Πελατών, καθώς και των Εξωτερικών Συνεργατών (όλων αυτών νοούμενων ως «Υποκειμένων» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και χρήση, καθώς και κατά ενδεχόμενης απώλειας, καταστροφής, ζημιάς, κλοπής ή παράνομης πρόσβασης.

2. Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

2.1 Η νομική βάση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία μας συλλέγει μόνον όσα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι συμβατικές μας υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και σχετικές δεσμευτικές αποφάσεις αρμόδιων αρχών.  Όποτε αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερώνεστε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων αυτών και ενδέχεται να απαιτείται η πρότερη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία.

Εφαρμόζουμε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, μόνον εφόσον έχουμε την νόμιμη βάση να προβούμε σε αυτή την πράξη. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες βάσεις:

Η Εταιρεία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Κανονισμού GDPR, όταν τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα, άνευ δικής μας απαίτησης, μας παρέχουν τα δεδομένα αυτά ή όταν τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το Νόμο.

Η έννοια των προσωπικών δεδομένων «ειδικών κατηγοριών» περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την φυλή ενός προσώπου, την εθνικότητά του, τις πολιτικές του πεποιθήσεις, την συμμετοχή του σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, τις φιλοσοφικές του πεποιθήσεις την φυσική ή πνευματική του υγεία, την σεξουαλική του ζωή και προσανατολισμό, δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες και αξιόποινες πράξεις. Η Εταιρεία μας σπανίως επεξεργάζεται τέτοιου είδους δεδομένα και μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίο στο πλαίσιο των παραπάνω βάσεων.

2.2 Πώς συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Σχετικά με τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα σας, όταν:

Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, θα σας ζητηθεί η ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά συλλέγονται από την Εταιρεία μας.

Η συγκατάθεσή σας είναι εντελώς προαιρετική αλλά κατά περίπτωση μπορεί να μην είναι δυνατή η παροχή των υπηρεσιών ή η προμήθεια προϊόντων χωρίς την απαιτούμενη επεξεργασία.

2.3 Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς εξαρτώνται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας στις οποίες έχετε εγγραφεί ή χρησιμοποιείτε, καθώς και από την εν γένει επικοινωνία σας με την Εταιρεία. Στις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς συγκαταλέγονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

Διευκρινίζεται ότι στην έννοια της κατά τα ανωτέρω συλλογής των δεδομένων από εσάς περιλαμβάνεται και η συλλογή αυτών από τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό σας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

2.4 Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Στην Εταιρεία πραγματοποιούμε επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφορετικούς σκοπούς, όπως για:

H Εταιρεία μας συλλέγει συγκεντρωτικά δεδομένα που αφορούν στην επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα της, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των Επισκεπτών και τον αριθμό των επισκέψεων, των δεδομένων γεωγραφικής θέσης, του χρόνου που αφιερώνεται στην ιστοσελίδα, και τον αριθμό των κλικ στους συνδέσμους αυτής.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία μας ενδέχεται να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με χρήση προηγμένων τεχνολογιών για τη διασφάλιση νόμιμών συμφερόντων μας (π.χ ψηφιακή υπογραφή).

Τέλος, η Εταιρεία μας, για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες, μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που αυτή επιδιώκει εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2.5 Η χρήση της Ιστοσελίδας – Αποδοχή των όρων από μέρους σας.

Με την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα της Εταιρεία μας, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική.

Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους που παρατίθενται στο παρόν, παρακαλούμε μην συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

Η Εταιρεία μας μπορεί να συλλέγει, να καταγράφει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Μπορεί να καταγράψουμε τη διεύθυνση IP σας και να χρησιμοποιήσουμε cookies όπως αναφέρουμε κατωτέρω.

Η Εταιρεία μας μπορεί να προσθέσει πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της δραστηριότητας προβολής σελίδας. Επιπλέον, η Εταιρεία μας ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα που μας προσφέρετε εθελοντικά στις φόρμες του ιστοτόπου μας, όπως όταν εγγραφείτε για πληροφορίες και ενημερωτικά δελτία.

2.6 Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την εγκατάσταση ιών στον υπολογιστή σας.

Με την ρητή αποδοχή εκ μέρους σας, συμφωνείτε με την τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Εάν επιλέξετε να μην αποδεχτείτε τα cookies μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας θα είναι ικανοποιητική.

Μπορούμε επίσης να τοποθετούμε cookies τρίτων για λειτουργικούς σκοπούς και σκοπούς μάρκετινγκ. Η χρήση των cookies είναι ευρέως διαδεδομένη και ωφελεί τον Επισκέπτη.

2.7 Διευθύνσεις IP 

H διεύθυνση IP (IP address – Internet Protocol address), είναι ένας μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται από συσκευές για τη μεταξύ τους αναγνώριση και συνεννόηση σε ένα δίκτυο υπολογιστών που χρησιμοποιεί το Internet Protocol Standard. Η διεύθυνση IP είναι, δηλαδή, ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης της εταιρικής ιστοσελίδας. 

2.8 Σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες (links)

Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή την πολιτική απορρήτου αυτών των ιστότοπων.

3. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Η Εταιρεία μας δεν θα διατηρήσει δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ή κατά τα απαιτούμενα από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Τα δεδομένα των Χρηστών θα διατηρούνται για τουλάχιστον 5 έτη μετά τη λήξη της μεταξύ της Εταιρείας μας και των Πελατών έννομης σχέσης (εκτέλεση σύμβασης), αφού μεταξύ άλλων σκοπός συλλογής αυτών, κατά τα ανωτέρω, είναι και η προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας μας.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες μπορεί να διατηρηθούν πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος, εξαιτίας πιθανών νομικών υποχρεώσεων, εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας, κ.λπ. Τέτοιες περιπτώσεις είναι, ενδεικτικά, αυτές που σχετίζονται με κάθε κλάδο του δικαίου (φορολογικό, αστικό, ποινικό κ.λπ.).

Σε περίπτωση, πάντως, που μισθώσετε εφαρμογές λογισμικού από την Εταιρεία, με άδεια χρήσης εφ` όρου ζωής σας, τα προσωπικά και οικονομικά σας δεδομένα θα τηρούνται πρακτικά για πάντα σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

4. ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Υποθέτουμε ότι όλοι οι Επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, έχουν διαβάσει προσεκτικά αυτή την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συμφωνούν με το περιεχόμενό της. Αν κάποιος δεν συμφωνεί με αυτήν, θα πρέπει να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και την πλατφόρμα επικοινωνίας μαζί μας. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανάλογα με τις ανάγκες της. Σε κάθε περίπτωση είμαστε διαθέσιμοι για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ο νέος Κανονισμός GDPR σας παρέχει τα παρακάτω δικαιώματα, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

(α) Αν θέλετε να επανακαθορίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων,

(β) όταν θεωρείτε, ότι η χρήση των δεδομένων σας είναι καταχρηστική, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας,

(γ) όταν χρειάζεται να διατηρούμε τα δεδομένα σας, ακόμη και αν δεν τα απαιτούμε από εσάς πλέον, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση ενδεχόμενης άσκησης δικαιωμάτων σας.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχουν θιγεί τα δικαιώματά σας από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας.

6. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη, χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή του, μόνο όταν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη αυτών των δεδομένων απαιτείται για την εξακρίβωση της ταυτότητας, την επικοινωνία ή την κίνηση δικαστικών διαδικασιών κατά προσώπου ή προσώπων που είναι ύποπτα για πράξεις παραβίασης ή διακινδύνευσης των περιουσιακών δικαιωμάτων της Εταιρείας ή άλλων ατόμων που θα μπορούσαν να βλαφθούν από τις δραστηριότητες των Χρηστών αυτών ή αναφορικά με πρόσωπα που θα μπορούσαν (σκόπιμα ή με άλλο μη σύννομο τρόπο) να διαπράξουν παρόμοιες ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ πράξεις. Καθίσταται σαφές ότι, η αποκάλυψη θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο κριτήρια και προϋποθέσεις.

7. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Ειδικότερα:

Όλο το προσωπικό της Εταιρείας μας υπόκειται σε υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, όλοι οι Εκτελούντες Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της Εταιρεία μας, καθώς και οι τυχόν υπεργολάβοι επεξεργασίας υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τους κανόνες εμπιστευτικότητας και ζητούμε από αυτούς να δηλώσουν εγγράφως την συμμόρφωσή τους με τον Κανονισμό GDPR.

Όταν εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, η πρόσβαση αυτή είναι δυνατή αποκλειστικά μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης. Κατά την πρόσβαση στα δεδομένα σε μια βάση δεδομένων, η διεύθυνση IP του προσώπου που έχει πρόσβαση στα δεδομένα πρέπει επίσης να είναι εξουσιοδοτημένη.

Οι συσκευές στις οποίες αποθηκεύονται προσωρινά προσωπικά δεδομένα είναι πάντοτε, εκτός από τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ή μεταφέρονται, κλειδωμένες σε ασφαλές σημείο. Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλή τόπο μέσα με σύνθετες δικλείδες ασφαλείας που αποτρέπουν την αναρμόδια πρόσβαση.

Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα, όλες οι διελεύσεις δεδομένων κρυπτογραφούνται για να ευθυγραμμιστούν με τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται κρυπτογραφημένες  μέσω της εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας  και στη συνέχεια κρυπτογραφούνται στη βάση δεδομένων που διατηρεί η Εταιρεία μας για να είναι προσβάσιμες μόνο σε όσους έχουν εξουσιοδότηση πρόσβασης σε τέτοια συστήματα και οι οποίοι υποχρεούνται να τηρούν εμπιστευτικές πληροφορίες.

Η Εταιρεία μας θα σας ενημερώνει ανά πάσα στιγμή για αλλαγές στις διαδικασίες προστασίας της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών και των πολιτικών της εταιρείας μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το πού και πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα σας, πώς ασφαλίζονται και πώς χρησιμοποιούνται.

Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας παραβιαστούν, η Εταιρεία μας θα ειδοποιήσει εσάς, καθώς και την αρμόδια Εποπτική Αρχή εντός 72 ωρών και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου πρόσφορου μέσου, θα σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την έκταση της παραβίασης και τα επηρεαζόμενα δεδομένα. Η Εταιρεία μας στο πλαίσιο λειτουργίας της θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για τον περιορισμό των όποιων τυχόν επιζήμιων συνεπειών για τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επικοινωνία μέσω διαδικτύου (όπως τα e-mails) δεν είναι ασφαλής χωρίς εφαρμογή κρυπτογράφησης. Οι επικοινωνίες που επιχειρείτε ενδέχεται να περιλαμβάνουν μεταφορά δεδομένων μέσω διαφόρων χωρών, λόγω της φύσης του διαδικτύου. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν υπόκειται στον άμεσο έλεγχό της.

8. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης.

Περαιτέρω, εφόσον δικαιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί να κοινοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 Ενδέχεται να μοιραστούμε δεδομένα που σας αφορούν με:

Επίσης:

9. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οποιαδήποτε ενημέρωση θα σας γνωστοποιηθεί μέσω της τρέχουσας ιστοσελίδας.

10. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μας διαθέτει «Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», ο οποίος είναι υπεύθυνος για θέματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας των προσώπων, καθώς και της ασφαλούς και ορθής επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις αναφορικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@3dr.eu.

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
APPLY
Shopping cart
0