Μοντελοποίηση πεδίλων οπλισµένου σκυροδέµατος

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται παραμετρική διερεύνηση του τρόπου μοντελοποίησης των πεδίλων οπλισμένου σκυροδέματος ως προς την ικανοποίηση των κριτηρίων αστοχίας του ισχύοντος Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ2000. Επιλύθηκαν διώροφα και τετραώροφα κτίρια, χωρίς και µε συνδετήριες δοκούς στη θεμελίωση τροποποιώντας τα στοιχεία προσομοίωσης του εδάφους (κατακόρυφα, οριζόντια, στροφικά ελατήρια, δυναμικά χαρακτηριστικά εξαρτώμενα από την απόκριση των κτιρίων κλπ). Για όλες τις περιπτώσεις, υπολογίστηκε η φέρουσα ικανότητα και η αντίσταση σε ολίσθηση διακεκριμένων πέδιλων και διατυπώθηκαν συμπεράσματα για την καταλληλότερη επιλογή παραμέτρων προσομοίωσης σχετικά µε τη συμπεριφορά πεδίλων σε χαμηλά και ψηλά κτίρια.

Βαδαλούκας Γ. Ν., Γιάκα Α. Π.
15o Συνέδριο Σκυροδέματος, 25-27 Οκτωβρίου 2006, Αλεξανδρούπολη

 


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account