Ανάλυση ευαισθησίας για αποκατάσταση υφιστάμενων κτηρίων με γνώμονα την αντισεισμική τους συμπεριφορά

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια μεθοδολογία ανάλυσης της κατασκευαστικής ευαισθησίας υφιστάμενων κτηρίων υπό στατικές και δυναμικές συνθήκες φόρτισης. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπ’ όψη συμβατικές πλαισιακές κατασκευές που παρουσιάζουν διαφραγματική λειτουργία με (ή δίχως) τοιχεία. Επίσης, το περιβάλλον έδαφος διακριτοποιείται μέσω ελατήριων, ούτως ώστε οι συνδετήριες δοκοί της θεμελίωσης να μπορούν να θεωρηθούν ως δοκοί τύπου Winkler. Αρχικά μελετάται η στατικού-τύπου ευαισθησία, και υπολογίζονται αδιάστατοι συντελεστές στους βαθμούς ελευθέριας του προσομοιωμάτος της κατασκευής για τις μετακινήσεις και τα εντατικά μεγέθη που αναπτύσσονται. Οι ιδιότητες των δομικών στοιχείων που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα (παράμετροι ευαισθησιών) ποικίλουν και παρουσιάζονται στα πλαίσια της παρούσης εργασίας.

Γ.Δ. ΜΑΝΩΛΗΣ, Χ.Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Η.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, Φ.Ε. ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ, Γ.Ν. ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ, Α.Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
3o Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής, 5-7 Νοεμβρίου 2008, Αθήνα

 


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account