Υπολογισμός της βέλτιστης, από οικονομικής άποψης, τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς ‘q’ για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα

 

Με βάσει την σχέση δομικής βλάβης και οικονομικής απώλειας προσδιορίζεται η συνάρτηση μελλοντικών δαπανών για την επισκευή σαν συνάρτηση του προεπιλεγέντος συντελεστή συμπεριφοράς q. Στηριζόμενοι στην κατανομή πιθανότητας της μεγίστης εδαφικής επιτάχυνσης και της συνάρτησης κόστους της κατασκευής προσδιορίζεται η βέλτιστη τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς από οικονομική άποψη.


A. G. Papachristidis, G. N. Vadaloykas & V. I. Sogiakas
15o Συνέδριο Σκυροδέματος, 25-27 Οκτωβρίου 2006, Αλεξανδρούπολη

 


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account