Βιβλίο παραδειγμάτων ΚΑΝ.ΕΠΕ

 

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους τους πολιτικούς μηχανικούς. Περιλαμβάνει μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. (συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής ανάλυσης), λυμένης στο χέρι, ώστε να γίνουν κατανοητά όλα τα σημεία αυτού του κανονισμού.

Η δομή του βιβλίου είναι τέτοια, ώστε η εμβάθυνση του αναγνώστη στα θέματα που διαπραγματεύεται να είναι σταδιακή: Αρχικά, (κεφάλαιο 1) γίνεται μια γενική περιγραφή του υφιστάμενου κτιρίου καθώς και μια  εισαγωγή  της ισχύουσας νομοθεσίας. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται  η μέθοδος προσομοίωσης και γίνεται επίλυση (στο χέρι) της κατασκευής σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις του 1959 (Βασιλικό Διάταγμα) και του 1985  ενώ τονίζονται  και οι απαιτήσεις του εκάστοτε  κανονισμού. Το κεφάλαιο 3 περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα βήματα  της  προκαταρκτικής ανάλυσης του κτιρίου  με τέτοιο  τρόπο ώστε ο αναγνώστης να συλλάβει την σημασία  διαδικασιών και ελέγχων. Τέλος, το κεφάλαιο 4 πραγματεύεται την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ, επιλύοντάς το (στο χέρι) με την Στατική Ανελαστική  μέθοδο.
Επιπλέον, περιλαμβάνει χρήσιμους πίνακες και excel (σε CD) με οδηγίες χρήσης, ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να επιλύσει διάφορα απλά παραδείγματα που θα θελήσει.

 

Τιμή: 39 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Εκδήλωση ενδιαφέροντος >>

 

crop examplekanepe


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account