Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000

 

Ο Αντισεισμικός Κανονισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οδηγούς για το σχεδιασμό των δομημάτων έναντι σεισμού, γι' αυτό και η γνώση και κατανόησή του είναι μείζονος σημασίας για την ορθή εφαρμογή του στο σχεδιασμό των κτιρίων. Το παρόν βιβλίο, που εκδίδεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, περιλαμβάνει τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (Ε.Α.Κ.) στη μορφή που εκδόθηκε από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.). Η παρούσα έκδοση αποτελεί αναθεώρηση του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ν.Ε.Α.Κ.) όπως αυτός τροποποιήθηκε στο ΦΕΚ 613Β/12-10-1992 και συμπληρώθηκε με τροποποιήσεις που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 534Β/20-6-1995. Η διαδικασία του αντισεισμικού σχεδιασμού που προτείνεται στον Κανονισμό αυτό αποτελεί ένα σύνολο κανόνων μέγιστης αποδεκτής απλούστευσης, με την εφαρμογή των οποίων θεωρείται ότι ικανοποιούνται οι θεμελιώδεις συνθήκες επάρκειας της κατασκευής. Η διαμόρφωσή του Ε.Α.Κ. σε ηλεκτρονική μορφή επιτρέπει στο χρήστη την πρόσβαση με εύκολο και γρήγορο τρόπο σε όλες τις διατάξεις, παραρτήματα και σχόλια του κανονισμού όπως διαμορφώθηκαν με την αναθεώρηση του Ν.Ε.Α.Κ.. Επίσης, εκτός από την εύκολη πρόσβαση μέσω περιεχομένων σε όλες τις παραγράφους του κανονισμού, ο οδηγός διαθέτει και πλούσιο θεματικό ευρετήριο για τη γρήγορη συγκέντρωση όλων των σχετικών, με τη ζητούμενη έννοια, παραγράφων του κανονισμού. Παράλληλα, η έκδοση περιλαμβάνει και παραδείγματα εφαρμογής διαφόρων διατάξεων του κανονισμού, σε μορφή στατικών εικόνων αλλά και παραδείγματα όπου ο χρήστης μπορεί ν' αλλάξει τις εκάστοτε παραμέτρους και να υπολογιστούν αυτόματα οι ζητούμενες τιμές. Π.χ. στο παράδειγμα υπολογισμού του Rd ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα αλλαγής πόλης, σπουδαιότητας κ.λ.π. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τον κανονισμό αλλά και την επίδραση ορισμένων τιμών στην αντισεισμική συμπεριφορά των κατασκευών. Επίσης υπάρχει σύνθεση του κανονισμού κατά θεματικές ενότητες ώστε ο αναγνώστης ζητώντας την ενότητα π.χ. επάρκεια τοιχωμάτων να έχει μπροστά του όλα τα άρθρα του κανονισμού που αναφέρονται σ' αυτήν.

Συγγραφείς: Γ. Βαδαλούκας - Μ. Γεωργοπούλου

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος >>


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account