Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΟΣ 2000

 

Ο Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οδηγούς για το σχεδιασμό των δομημάτων, γι' αυτό και η γνώση και κατανόησή του είναι μείζονος σημασίας για την ορθή εφαρμογή του στο σχεδιασμό των κτιρίων. Το παρόν βιβλίο, που εκδίδεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, περιλαμβάνει τον Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος (Ε.Κ.Ο.Σ.) στη μορφή που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1329Β'/6-11-2000 σύμφωνα με τις αποφάσεις αριθμ. Δ17α/116/4/ΦΝ 429. Επίσης περιλαμβάνει το Νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ. 1997) στη μορφή που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 315Β'/17-4-1997. Ο Ε.Κ.Ο.Σ. 2000 αποτελεί αναθεώρηση του Νέου Ελληνικού Κανονισμού γι την Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεμα (Ν.Κ.Ο.Σ.) όπως αυτός εγκρίθηκε και ετέθη σε εφαρμογή με την απόφαση αριθμ. Δ11ε/0/30 123/31-12-1991 και τροποποιήθηκε με την Απόφαση αριθμ. Δ11β/13/3-3-1995 Η διαμόρφωσή του Ε.Κ.Ο.Σ. σε ηλεκτρονική μορφή επιτρέπει στο χρήστη την πρόσβαση με εύκολο και γρήγορο τρόπο σε όλες τις διατάξεις, παραρτήματα και σχόλια του κανονισμού όπως διαμορφώθηκαν με την αναθεώρηση του Ν.Κ.Ο.Σ.. Επίσης, εκτός από την εύκολη πρόσβαση μέσω περιεχομένων σε όλες τις παραγράφους του κανονισμού, ο οδηγός διαθέτει και πλούσιο θεματικό ευρετήριο για τη γρήγορη συγκέντρωση όλων των σχετικών, με τη ζητούμενη έννοια, παραγράφων του κανονισμού. Παράλληλα, η έκδοση περιλαμβάνει και παραδείγματα εφαρμογής διαφόρων διατάξεων του κανονισμού, σε μορφή στατικών εικόνων αλλά και παραδείγματα όπου ο χρήστης μπορεί ν' αλλάξει τις εκάστοτε παραμέτρους και να υπολογιστούν αυτόματα οι ζητούμενες τιμές. Π.χ. στο παράδειγμα υπολογισμού του μήκους αγκύρωσης ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα αλλαγής ποιότητας σκυροδέματος - χάλυβα, διάμετρο οπλισμού, q κ.λ.π. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τον κανονισμό αλλά και την επίδραση ορισμένων τιμών στην μελέτη των κατασκευών.

Συγγραφείς: Γ. Βαδαλούκας - Μ. Γεωργοπούλου

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος >>


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account