Σχέδια Λεπτομερειών Στατικών Μελετών

 

Τα σωστό σχέδιο αποτελεί σημείο κλειδί στην επιτυχή εφαρμογή μιας στατικής μελέτης. Ελλιπή ή και λανθασμένα σχέδια μπορούν να γίνουν αιτία ακύρωσης και της πιο σωστής μελέτης. Απαραίτητο συμπλήρωμα είναι μία σειρά λεπτομερειών οι οποίες δεν μπορούν να απεικονιστούν στο γενικό σχέδιο. Η δημιουργία των λεπτομερειών είναι αφενός χρονοβόρος διαδικασία για έναν μηχανικό, αφετέρου ο μελετητής πρέπει να είναι γνώστης όχι μόνο της θεωρίας, αλλά και των κατασκευαστικών προβλημάτων. Προκύπτει συνεπώς η ανάγκη ύπαρξης σχεδιαστικών βιβλιοθηκών με έτοιμα σχέδια τα οποία μπορούν εύκολα και γρήγορα να τροποποιηθούν και να ενταχθούν στο σχέδιο. Το βιβλίο αυτό περιέχει σειρά έτοιμων σχεδίων λεπτομερειών στατικών μελετών από μελέτες εφαρμογής νέων κτιρίων από ωπλισμένο σκυρόδεμα, κτιρίων με οριζόντιες ή καθ'ύψος προσθήκες, λεπτομέρειες ενισχύσεων με μεταλλικά στοιχεία ή με μανδύες και λεπτομέρειες μεταλλικών κατασκευών. 

Συγγραφείς: Γ. Βαδαλούκας - Μ. Ντούπη

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος >>


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account