Ευρωκώδικας 1 - Κανονισμός Φόρτισης

 

Το παρόν βιβλίο που εκδίδεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, περιλαμβάνει τμήματα του Ευρωκώδικα 1, που αφορούν τις βάσεις σχεδιασμού των δράσεων των κατασκευών. Συνοδεύεται από CD το οποίο εμπεριέχει παραμετροποιημένα παραδείγματα - προγράμματα, μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα στο μελετητή να υπολογίσει εύκολα και γρήγορα τα φορτία, που απαιτούνται από τον Ευρωκώδικα 1, καθώς και τους συνδυασμούς των δράσεων που χρειάζονται να εφαρμοστούν στην φάση της μελέτης της κατασκευής. Π.χ. για τον υπολογισμό των φορτίων που εφαρμόζονται σε μια στέγη, με τη βοήθεια των παραδειγμάτων μπορούν να υπολογιστούν οι τιμές των φορτίων χιονιού και ανέμου, όλων των περιπτώσεων φόρτισης και των συνδυασμών αυτών, που απαιτούνται από τον Ευρωκώδικα 1. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται αυτόματα δίνοντας τα γεωμετρικά στοιχεία της στέγης και τις παραμέτρους της περιοχής. Μεταβάλλοντας κάποιο στοιχείο της στέγης, ο υπολογισμός των φορτίων είναι άμεσος. Επίσης δίνονται πίνακες με τις πυκνότητες υλικών κατασκευής, αποθηκευμένων υλικών κλπ.

Συγγραφείς: Γ. Βαδαλούκας - Π. Θεοδωροπούλου

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος >>


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account