Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιριακών Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με τον EC8 - Τόμος Α

 

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους τους πολιτικούς μηχανικούς (νέους και μη) που ασχολούνται ήδη ή πρόκειται να ασχοληθούν με το σχεδιασμό κτιριακών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, περιλαμβανομένων των φοιτητών-σπουδαστών. Το περιεχόμενό του είναι χωρισμένο σε δύο τόμους.
Η δομή του παρόντος (πρώτου) τόμου είναι τέτοια ώστε η εμβάθυνση του αναγνώστη στα θέματα που διαπραγματεύεται να είναι σταδιακή: πρώτα (κεφάλαιο 1) γίνεται μία γενική εισαγωγή στα θέματα ανάλυσης και προσομοίωσης των νέων κτιριακών κατασκευών στη βάση των διατάξεων του EC8-1 ο οποίος περιλαμβάνει και την πλειοψηφία των διατάξεων που απαιτούνται για το σχεδιασμό νέων κτιρίων σκυροδέματος. Στο κεφάλαιο 2 γίνεται μία εισαγωγή στις αριθμητικές μεθόδους ανάλυσης, ιδιαίτερα στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων η οποία αποτελεί μοναδικό αριθμητικό εργαλείο και βρίσκεται πλέον πίσω από όλα τα προγράμματα Η/Υ που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και διαστασιολόγηση κατασκευών. Τα κεφάλαια 3 και 4 περιλαμβάνουν κάποιες πρώτες εφαρμογές διατάξεων του EC8-1 σε απλούς πλαισιωτούς φορείς κατά τρόπο ώστε ο αναγνώστης να συλλάβει τη σημασία διαδικασιών και ελέγχων όπως αυτός της κανονικότητας του κτιρίου, του υπολογισμού του συντελεστή συμπεριφοράς q, κ.α. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η βασική μέθοδος ανάλυσης του EC8-1, η «μέθοδος της ιδιομορφικής φασματικής ανάλυσης», ενώ στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η εναλλακτική επιλογή, αυτή της «μεθόδου ανάλυσης οριζόντιας φόρτισης». Τέλος, το κεφάλαιο 7 διαπραγματεύεται το θέμα της σύζευξης πλάστιμων τοιχωμάτων που ανήκουν σε τοιχωματικά συστήματα.

Συγγραφέας: Π. Αντωνιάδης

Tόμος Α: 334 Σελίδες

 

Τιμή Τόμος Α: 39 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Εκδήλωση ενδιαφέροντος >>,

Τιμή Τόμος Α+Β: 68 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Εκδήλωση ενδιαφέροντος >>

 

crop ec8b

 


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account