περί Κανονιστικών Πλαισίων

 

Μελέτη Στατικής Επάρκειας στον Ν.4495 (ΦΕΚ 1643_Β_11-05-2018)

Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος Ν.4496 (ΦΕΚ 167_Α_03-11-2017)

Κανονισμός Επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ 2η Αναθεώρηση (ΦΕΚ 2984_Β_30-08-2017)

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1561_Β_02-06-2016)

Έγκριση Αντικατάστασης Παραρτήματος Ε΄ του ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 350_Β_17-02-2016)

Έγκριση Εφαρμογής και Χρήσης των Ευρωκωδίκων (ΦΕΚ 1457_Β_05-06-2014)

Μελέτη Στατικής Επάρκειας στον Ν.4178 (ΦΕΚ 405_Β_20-02-2014)

Κανονισμός Επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ 1η Αναθεώρηση (ΦΕΚ 2187_Β_05-09-2013)

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Ν.4178 (ΦΕΚ 174_Α_08-08-2013)

Εφαρμογή Κανονισμού Επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ (ΦΕΚ 42_B_20-01-2012)

Τροποποίηση ΕΑΚ2000 -ΕΚΩΣ2000 (ΦΕΚ 270_B_16-03-2010)

Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος ΚΤΧ2008 (ΦΕΚ 1416_B_17-07-2008 και ΦΕΚ 2113_Β_13-10-2008)

Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Κ.Ω.Σ 2000

Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός E.A.K 2000

Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός Ν.Ε.Α.Κ (ΦΕΚ 613_Β_12-10-1992)

Αντικατάσταση του Άρθρου 12 του Β.Δ (ΦΕΚ 587_Β_01-10-1985)

Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Β.Δ (ΦΕΚ 239_Β_16-04-1984)

Βασιλικό Διάταγμα Β.Δ (ΦΕΚ 36_Α_26-02-1959)


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account